[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Zmiana domeny bez zgrzytu…

4

domenaWitaj­cie.

W ostat­nim wpi­sie infor­mo­wa­łem o zmia­nie adresu bloga na http://kubofonista.net. Domenę tą zaku­pi­łem na dzień przed wyjaz­dem na wczasy. Doko­na­łem odpo­wied­nich mody­fi­ka­cji w panelu, na sta­rej posta­wi­łem odpo­wied­nie prze­kie­ro­wa­nie, popra­wi­łem linki w naj­czę­ściej uży­wa­nych wpi­sach i tu nastał pro­blem. Jak zmie­nić linki we wszyst­kich wpi­sach naraz? Pro­blem ten nasu­nął mi się w zasa­dzie pod­czas wcza­sów. Prze­cież nawet jeśli nie lin­ku­je­cie we wpi­sach to obrazki itd rów­nież pro­wa­dzą do sta­rej domeny. Można pod­piąć starą domenę do tego kata­logu co nową ale z tym róż­nie bywa. Dla­tego opi­szę jak zmie­nić swoją domenę uży­waną w Word­Pres­sie bez zgrzytów!

Na począ­tek

Na początku robimy to co każdy z Was powi­nien umieć zro­bić czyli: w panelu swo­jego ser­wera zmie­niamy starą domenę na nową oraz par­ku­jemy starą domenę w osobny katalog.

Prze­kie­ro­wa­nie

Na sta­rej dome­nie posta­wimy prze­kie­ro­wa­nie na nowy adres. W związku z tym two­rzymy w kata­logu sta­rej domeny nastę­pu­jące pliki:

index.php

[php toolbar=„false”]<?php
Header(„Location: http://nowyadres/{$_GET[’url’]}”);
?>[/php]

.htac­cess
(wyma­gana obsługa ModRewrite)

[code lang=„plain” toolbar=„false”]RewriteEngine On
Rew­ri­te­Cond %{REQUEST_FILENAME} !-f
Rew­ri­te­Cond %{REQUEST_FILENAME} !-d
Rew­ri­te­Rule (.*) index.php?url=$1[/code]

Aktu­ali­za­cja linków

Ostat­nim kro­kiem pozo­stało zak­tu­ali­zo­wa­nie odno­śni­ków / usta­wień WordPress’a. No bo poco lin­ko­wać do sta­rej domeny która prze­kie­ro­wała by z powro­tem na nową? Lepiej kie­ro­wać od razu tam gdzie trzeba. Nie, nie trzeba tego robić na szczę­ście ręcz­nie :) Wyko­nu­jemy nastę­pu­jące zapy­ta­nia do bazy (naj­le­piej przez phpMyAdmina):

[code lang=„sql” toolbar=„false”]UPDATE wp_options SET option_value = REPLACE (option_value,‘staryadres.net’,‘nowyadres.net’)
UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE (post_content,‘staryaders.net’,‘nowyadres.net’)
UPDATE wp_comments SET comment_content = REPLACE (comment_content,‘staryaders.net’,‘nowyadres.net’)[/code]

Zamie­nią one kolejno: usta­wie­nia Word­Pressa, linki we wpi­sach, linki w komentarzach.

To by było na tyle. Mam nadzieję, że uła­twi­łem Wam pro­ce­durę zmiany domeny :)


Zobacz inne ciekawe wpisy:


Fajny wpis? Podziel się:

 • http://blog.custom.name Custom

  Tak, jak naj­bar­dziej pomogłeś :)

 • http://www.adamklimowski.pl Adam Kli­mow­ski

  Jest też spe­cjalny plu­gin: http://www.deanlee.cn/wordpress/permalinks-migration-plugin/

  // Edit by Kubo­fo­ni­sta: To jest dwu­setny komen­tu­jący na moim blogu! :)

 • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

  Jest ale ten plu­gin kory­guje zmiany struk­tur lin­kow. A mi cho­dzi o zmianę domeny :)

 • http://itunix.eu/ Saki

  Dubluje Ci napi­sany komen­tarz co godzinę :)

© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.