[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Archiwum tagu : serveradmin

O tym jak LinuxPL.com mnie załatwił

O tym jak LinuxPL.com mnie załatwił

Dotych­czas byłem zado­wo­lo­nym klien­tem tej firmy, który zamie­rzał prze­dłu­żyć swój hosting, bo było naprawdę faj­nie. Sup­port odpi­sy­wał bar­dzo szybko, awa­rie były mini­malne — myśla­łem, że ide­al­nie wybra­łem firmę hostin­gową — pole­ca­łem ją nawet zna­jo­mym. Są jed­nak takie chwile gdzie zado­wo­le­nie klienta prze­staje mieć zna­cze­nie, tak oto Linu­xPL powie­dział mi NIE dla hosto­wa­nia mojego głów­nego pro­jektu — w spo­sób w jaki się tego nie robi — bez ostrze­że­nia blo­ku­jąc, co wię­cej: nie infor­mu­jąc nawet o tej blo­ka­dzie, musieli zro­bić to użytkownicy.


Czytaj więcej »

82
© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.