[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Simple Share

To view english ver­sion, click here.

O apli­ka­cji

Sim­ple Share jest apli­ka­cją na Andro­ida pozwa­la­jącą na szyb­kie wysy­ła­nie obraz­ków na dowolny ser­wer. Wska­zu­jesz obra­zek, po chwili w schowku masz do niego link który możesz komuś wysłać — cze­goś takiego mi było trzeba od dawna aż w końcu… sam zro­bi­łem :)
Alter­na­tywny spo­sób to prze­glą­da­jąc gale­rię sko­rzy­stać z opcji udo­stęp­nie­nia i wska­zać apli­ka­cję Sim­ple Share — zadziała rów­nież jak powyżej.

Insta­la­cja

Pierw­szą rze­czą jaką musimy wyko­nać po insta­la­cji apli­ka­cji jest przy­go­to­wa­nie ser­wera do obsługi tejże apli­ka­cji.
Two­rzymy na ser­we­rze (w miej­scu dostęp­nym z WWW) kata­log który będzie zawie­rał wysy­łane obrazki.
W kata­logu tym two­rzymy plik index.php o dowol­nej tre­ści (aby zapo­biec listo­wa­niu pli­ków) oraz plik simpleshare.php o treści:

<?php
$haslo = 'asd'; // haslo autoryzacyjne ktore podasz w aplikacji
$url = 'http://dev.kubofonista.net/up/'; // podaj adres obecnego katalogu, z koncowym slashem!

if($_GET['simpleshare'] != $haslo) {
	$s['simpleshare']['status'] = 0;
	$s['simpleshare']['url'] = '';
	echo json_encode($s);
	@unlink($_FILES['uploadedfile']['tmp_name']);
	die;
}

$info = getimagesize($_FILES['uploadedfile']['tmp_name']);

if(!$info) {
	$s['simpleshare']['status'] = -1;
	$s['simpleshare']['url'] = '';
	echo json_encode($s);
	@unlink($_FILES['uploadedfile']['tmp_name']);
	die;
}

$filename = substr(time(), -3).'_'.$_FILES['uploadedfile']['name'];
$target_path  = './'.$filename;

if(move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tmp_name'], $target_path)) {
 $s['simpleshare']['status'] = 1;
 $s['simpleshare']['url'] = $url.$filename;
 echo json_encode($s);
} else{
 $s['simpleshare']['status'] = 500;
 $s['simpleshare']['url'] = '';
 echo json_encode($s);
}
?>

W pierw­szej linii usta­lamy hasło dostę­powe, takie samo będzie trzeba wpi­sać w apli­ka­cji, w dru­giej linijce poda­jemy ścieżkę do kata­logu z umiesz­czo­nym skryp­tem, zakoń­czoną sla­shem jed­nak bez nazwy /simpleshare.php, dla zamiesz­czo­nego przeze mnie przy­kładu w apli­ka­cji trzeba by podać jako kata­log: http://dev.kubofonista.net/up a jako hasło: asd

Ważne jest to, że w skryp­cie PHP link do kata­logu poda­wany jest z koń­co­wym sla­shem, nato­miast w apli­ka­cji ma być podany bez niego!

Po popraw­nej kon­fi­gu­ra­cji apli­ka­cja będzie szu­kać pliku simpleshare.php w wybra­nym kata­logu i spró­buje się z nim sko­mu­ni­ko­wać, gdy jej się to uda plik zosta­nie wrzu­cony, a link do pliku wyświe­tlony oraz sko­pio­wany do schowka (dla­tego ważne jest uzu­peł­nie­nie zmien­nej $url popraw­nie — link to jej zawar­tość + nazwa pliku wysła­nego na serwer)


© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.