[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

O tym jak LinuxPL.com mnie załatwił

82

Dotych­czas byłem zado­wo­lo­nym klien­tem tej firmy, który zamie­rzał prze­dłu­żyć swój hosting, bo było naprawdę faj­nie. Sup­port odpi­sy­wał bar­dzo szybko, awa­rie były mini­malne — myśla­łem, że ide­al­nie wybra­łem firmę hostin­gową — pole­ca­łem ją nawet zna­jo­mym. Są jed­nak takie chwile gdzie zado­wo­le­nie klienta prze­staje mieć zna­cze­nie, tak oto Linu­xPL powie­dział mi NIE dla hosto­wa­nia mojego głów­nego pro­jektu — w spo­sób w jaki się tego nie robi — bez ostrze­że­nia blo­ku­jąc, co wię­cej: nie infor­mu­jąc nawet o tej blo­ka­dzie, musieli zro­bić to użytkownicy.

Dla przy­po­mnie­nia, głów­nym pro­jek­tem o któ­rym mowa jest GGCzat. Boty na Gadu-Gadu dzia­łają w taki spo­sób, że w chwili nadej­ścia nowej wia­do­mo­ści GG łączy się z okre­ślo­nym URL (w moim przy­padku skryp­tem PHP) i prze­ka­zuje wia­do­mość, nadawcę i czeka na to co wypluje skrypt, po czym inter­pre­tuje to i wyko­nuje zawarte tam akcje. Pro­ste dzia­ła­nie. Pew­nego razu jed­nak GG Network popeł­niło drobny błąd gene­ru­jąc naprawdę wysoką liczbę requ­estów, kod czatu miał napi­sany na samym początku if spraw­dza­jący czy jest to numer ich moni­tora BotAPI i dla niego od razu wyko­ny­wał die; więc w sumie skrypt się nie wyko­ny­wał. Jed­nak podobno wła­śnie w taki spo­sób zawie­si­łem 2 razy serwer…

Usta­no­wiono mi blo­kadę dostępu do moich pli­ków — za pomocą chmod & chown — więc blo­kada nie doty­czyła samego dostępu WWW, rów­nież FTP. Akcja była wyko­nana w naj­gor­szy moż­liwy spo­sób — totalny brak infor­mo­wa­nia mnie o czym­kol­wiek. Skoro sytu­acja zda­rzyła się drugi raz, to można było za pierw­szym wysłać maila z infor­ma­cją, zgło­sił­bym to do GG i requ­esty by spa­dły, bądź też zablo­ko­wał­bym je wprost w .htac­cess. Nie zosta­łem ostrze­żony o tym, że spra­wiam jakiś pro­blem, nie zosta­łem także poin­for­mo­wany o nało­żo­nej blo­ka­dzie. O fak­cie nie­dzia­ła­nia pro­jektu dowie­dzia­łem się od jego użyt­kow­ni­ków, jest to sytu­acja jaka nie miała prawa mieć miej­sca. Jak już wspo­mnia­łem przed­tem blo­kada był to chmod & chown a więc odciął mnie także od pli­ków poprzez FTP. Dopiero widząc odmowę dostępu na FTP domy­śli­łem się, że może to być blo­kada, od strony WWW był to tra­dy­cyjny 403.

Próba kon­taktu nie była łatwa. Pró­bo­wa­łem poprzez Live­Chat na ich stro­nie, ale kon­sul­tant zasnął pod­czas roz­mowy. Nic poza witam od niego nie mia­łem przy­jem­no­ści usły­szeć. Spró­bo­wa­łem zatem na GG:

Kubofonista.NET, 2010-11-02 19:40:45:
Czy były podej­mo­wane jakieś inter­wen­cje (jeśli tak, dla­czego?) wobec domeny X ? Ma ona chmod 000 w ~/domains i nie mogę go zmienić

Kubofonista.NET, 19:40:50:
Ser­wer 63, login Y

LinuxPl.Piotr, 19:40:56:
tak jest zablo­ko­wana za prze­cia­za­nie serwera

LinuxPl.Piotr, 2010-11-02 19:41:39:
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:34 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:35 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:36 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:37 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:38 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:39 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:40 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:41 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:42 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:43 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:44 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:45 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:46 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-„
91.197.15.34 — - [02/Nov/2010:05:05:47 +0100] „POST /ggbot.php?to=6188632&from=3919167 HTTP/1.0″ 200 287 „-” „-”

Kubofonista.NET, 19:45:11:
A mozna zatem zablo­ko­wac sam ten url /ggbot.php?to=6188632&from=3919167  ?

Kubofonista.NET, 19:45:21:
Bo reszta wia­do­mo­sci nie ma az takiego natężenia

LinuxPl.Piotr, 19:50:04:
pro­szen api­sac na admin@linuxpl.com

LinuxPl.Piotr, 19:50:11:
drugi dzien zawie­sil pan serwer

Warto zauwa­żyć to co pisa­łem wcze­śniej, skrypt miał to wycięte, dla takiego wywo­ła­nia miał die, no ale dobrze: requ­estów jest za dużo, może i prze­cią­żają. Nadal mam zastrze­że­nia do pro­ce­dury w jakiej prze­pro­wa­dzono blo­kadę, skoro 403 na domenę pomo­gło to na same te requ­esty (tylko z tym from=) też powinno wystar­czyć, tak więc piszę maila:

Witam.
Jestem posia­da­czem konta „Y” na ser­we­rze 63.
Jak dziś zauwa­ży­łem domena X została zablo­ko­wana poprzez usta­wie­nie jej chmodu 000. Z roz­mów z kon­sul­tan­tem dowie­dzia­łem się, że zawie­szała ona ser­wer, requ­esty do niej szły co sekundę.
Teraz drobne wyja­śnie­nie:
Na tej dome­nie stoi skrypt obsłu­gu­jący bota w GG. API od GG działa na takiej zasa­dzie, że gdy przyj­dzie wia­do­mość na nume­rek GG bota wyko­ny­wany jest requ­est do mojego skryptu i ana­li­zo­wana jego odpo­wiedź.
Nie jest to zbyt duży skrypt, ma cache więc nawet baza nie jest zbyt­nio anga­żo­wana. Stan­dar­dowo nie posiada on tyle requ­estów, to wynik pew­nego nie­po­ro­zu­mie­nia. Otóż jakiś czas temu GG Network miało pro­blemy ze swoją plat­formą API dla botów. Posta­wili wtedy bota który miał moni­to­ro­wać to w jaki spo­sób działa ten nale­żący do mnie. Jak widać prze­sa­dzili i zaczęli wysy­łać requ­esty co sekundę, nie byłem świa­dom takiej czę­sto­tli­wo­ści tych spraw­dzeń aż do dziś. Cie­ka­wostką jest jed­nak fakt, że mój skrypt miał imple­men­ta­cję tych wia­do­mo­ości spraw­dza­ją­cych (z para­me­trem from=3919167) aby jego dzia­ła­nie ogra­ni­czało się do dwóch echo i jed­nego die. Jak widać i to było za wiele. Napi­sa­łem już do GG Network o wyłą­cze­nie tego bota, na dniach liczba requ­estów powinna spaść do nor­mal­nych gra­nic. Prze­pra­szam za to zaj­ście, mam jed­nak pyta­nie: Czy tylko te requ­esty z para­me­trem „from=3919167″ spra­wiały pro­blem, czy rów­nież wszel­kie inne do tego skryptu? Jeśli tylko te, to czy można odblo­ko­wać tą domenę w taki spo­sób aby jedy­nie te pro­ble­ma­tyczne requ­esty „ggbot.php?to=6188632&from=391916″ miały bład 403? Jeśli nie jest to moż­liwe to prze­niosę całą tą domenę gdzieś indziej, pro­szę jed­nak o zmianę blo­kady na taką aby umoż­li­wiała mi dostęp przez ftp do tych pli­ków, chciał­bym je sko­pio­wać.
Jesz­cze raz prze­pra­szam za kłopot.


Pozdra­wiam / Best regards
Jakub Furman

Zapro­po­no­wa­łem zablo­ko­wa­nie tylko tych prze­cią­ża­ją­cych requ­estów, skoro w bie­żą­cej for­mie (blo­kady całej domeny) poma­gało to ogra­ni­cze­nie jej do samego źró­dła pro­blemu powinno być dobrym wyj­ściem. Popro­si­łem też o dopre­cy­zo­wa­nie pro­blemu abym miał pew­ność, co go powo­duję, ale nie dane mi było ujrze­nie odpo­wie­dzi na pyta­nia, tak oto otrzy­ma­łem bar­dzo dłu­giego maila:

Witam Nie­stety strona zawie­sila ser­wer
nie moze dzia­lac u nas


pozdra­wiam
Piotr Kloc
linuxpl.com

Odpi­sała mi ta sama osoba z którą roz­ma­wia­łem na GG, i po co było to odsy­ła­nie na maila? Póź­niej popro­si­łem o udo­stęp­nie­nie domeny do FTP i została mi udo­stęp­niona. Zgra­łem wszyst­kie pliki i w pierw­szej kolej­no­ści prze­nio­słem tą domenę. Musia­łem robić to na szybko bo prze­cież przez ich akcję bez ostrze­że­nia do odcię­cia dostępu doszło nagle, a przez brak infor­ma­cji dowie­dzia­łem się o tym tro­chę póź­niej. W następ­nej kolej­no­ści prze­no­si­łem wszyst­kie inne ser­wisy na nowy hosting. Nie­dawno zakoń­czy­łem całą pro­ce­durę tak więc dzięki temu mogę już o nic się nie mar­twiąc podzie­lić się z Wami swo­imi prze­ży­ciami z Linu­xPL. Dotych­czas mia­łem ich za dobry hosting, ale to było, minęło… Mogli poin­for­mo­wać, mogli ostrzec, mogli zablo­ko­wać tylko te pro­ble­ma­tyczne requ­esty, było tyle roz­wią­zań ale są chwilę gdy to ilu oso­bom klient pole­cił hosting, to, że jest zado­wo­lony prze­staje mieć znaczenie.

Jako, że nie mia­łem gdzie wpaść z hosto­wa­niem tego, na szybko posta­wi­łem całość u sie­bie na ser­we­rze domo­wym. I jaki był efekt? Jedy­nie nie­znaczny wzrost obcią­że­nia (chwilę prze­nie­sie­nia zazna­czy­łem strzałką). Do żad­nego zawie­sze­nia nie doszło, mimo takiej samej liczby requ­estów. Co wię­cej: w domu posia­dam komputer-serwer o znacz­nie słab­szym sprzę­cie niż ten jakim dys­po­nuje LinuxPL.

Tak oto skoń­czyła się moja przy­goda z Linu­xPL (a mogła się skoń­czyć w bar­dziej nor­mal­nej atmos­fe­rze…), konto mam opła­cone jesz­cze na rok, rów­nież dzięki temu, że pole­ca­łem ten hosting zna­jo­mym za cza­sów gdy nie mia­łem z nim pro­ble­mów, dzi­siaj się tego wsty­dzę…
Posta­no­wi­łem także nie bawić się już w sha­redy, prze­nio­słem się wprost na VPSa któ­rego dosta­łem od ^jakub300 i ^ice­men — odkry­łem teraz praw­dziwą wol­ność wyboru opro­gra­mo­wa­nia oraz zarzą­dza­nia nim (którą zna­łem dotych­czas tylko ze swo­jej domo­wej zabawki), sło­wem — wszyst­kiego, dzięki :)

Edit @ 08.01.2011 22:38

W związku z tym, że wpis ten się tro­chę roz­pro­pa­go­wał co w sumie nie było moim celem, napo­tka­łem na odpo­wie­dzi admi­ni­stra­to­rów Linu­xPL pisane na forum WebHo­sting­Talk. Pan Piotr twier­dzi tam, że maile mi wysy­łał na mie­siąc przed blo­kadą, cóż, muszę się z tym nie zgo­dzić. Wszyst­kie maile wysy­łane przez Linu­xPL prze­cho­dzą przez ich panel support.linuxpl.com (powe­red by Kay­ako), dopiero tra­fiają do odbior­ców. Iden­tycz­nie działa to w drugą stronę, mail na admin@linuxpl.com tra­fia do tego panelu skąd kon­sul­tant na niego odpi­suje a użyt­kow­nik tam widzi swój mail + oczy­wi­ście dostaje go na swój adres mailowy. W związku z tym zamiesz­czam dzi­siej­szy screen z tego panelu który dowo­dzi, że żad­nej kore­spon­den­cji nie było:

Po klik­nię­ciu dostępne jest powięk­sze­nie scre­ena
Mail ozna­czony jako „Zablo­ko­wana domena” to ta kore­spon­den­cja którą przy­to­czy­łem we wpisie

Edit @ 10.01.2011 16:18

Sprawa zro­biła się gło­śna za sprawą tego, że wywo­łała reak­cję czy­tel­nika który posta­no­wił ujaw­nić pewien bug zwią­zany z Linu­xPL, pisali już o nas na:

W związku z takim obro­tem sprawy otrzy­ma­łem pew­nego nie­przy­jem­nego maila od admi­ni­stra­cji Linu­xPL ale wydaje mi się, że docho­dzimy już do poro­zu­mie­nia, cze­kam teraz na ich ruch. Fakt, że roz­mi­nęli się z prawdą na forum WebHo­sting­Talk mnie zde­ner­wo­wał ale zoba­czę co wymo­dzą i dam znać, ogól­nie wygląda to tak jakby w sup­por­cie były dwa obozy — jeden blo­ku­jący a drugi chcący wyja­śniać sytu­ację, gdyż już poin­for­mo­wano mnie, że to mogło być ina­czej załatwione.


Zobacz inne ciekawe wpisy:

 • Wszystkie na stronie głównej :)

Fajny wpis? Podziel się:

 • http://www.janpogocki.pl Jan Pogocki

  Ja już sam nie wie­rzę w to, że jestem w cal.pl 2 lata z gro­szami, a Wy macie tyle pro­ble­mów! :D

  • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Szczę­ściarz. Ja przed­tem też mia­łem pro­blem z OVHost, ale teraz na VPSie jest pięknie :)

  • http://glebpiatikow.su Gleb PIa­ti­kow

   Cal.pl? Kolega miał z nimi sporo przejść, no i nie­dawno jesz­cze to: http://niebezpiecznik.pl/post/cal-pl-zaatakowane-przez-turkow/ — chyba do dziś nie przy­znali się do tego pro­blemu publicz­nie… Ja bym stam­tąd uciekał :)

   • http://blog.bobiko.pl bobiko

    cal.pl — mia­lem kie­dyś tam ser­wer ale potem zre­zy­gno­wa­łem i prze­nio­słem się na kawa­łęk tortu u kum­pla. Póź­niej się oka­zało, że mimo upływu abo­na­mentu, strona nadal dzia­łała i nagle przy­szedł rachu­nek za ten serwer.

    Nie chcieli mi anu­lo­wać, ba stra­szyli win­dy­ka­cją. Jed­nak przed­sta­wi­łem im żela­zne dowody, ze to, co sie stało to wina poprzed­niej firmy a ja z nową firmą nie mam żad­nej umowy — nawet nie wyra­zi­łem zgody na prze­twa­rza­nie danych. TYm samym doszli­śmy do porozumienia.

    Do tego jakimś tra­fem mój ser­wer był na liście shac­ko­wa­nych przez jakąś tam grupę, która wykra­dłą hasła i dane. Także ten…

 • http://www.linuxpl.com pio­klo

  Z naszych debu­gow skryptu wyni­kalo ‚ze odwo­la­nia robione przez POST powo­duja wyko­ny­wa­nie skryptu PHP przez ponad 1–2 sekundy co jest bar­dzo dlu­gim czasem.Jezeli tych POSTOw do ser­wera bylo co 1sekunde to skrypty wszyst­kie zaczely „wisiec” i obcia­zac procesor

  Hosting dzie­lony ozna­cza dzie­le­nie zaso­bow danej maszyny mie­dzy uzyt­kow­ni­kami
  Nie moze byc tak ‚ze jedna strona powo­duja zabie­ra­nie zaso­bow calego serwera.

  Jezeli bylaby chec poprawy przez Cie­bie skryp­tow tak aby dzia­laly bar­dziej opty­mal­nie to nie ma pro­blemu z hosto­wa­niem takiej apli­ka­cji u nas.

  pozdra­wiam
  Piotr

  • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Panie Pio­trze — nie cze­piam się tego do czego doszło, cze­piam się raczej spo­sobu obsługi tego zda­rze­nia. Można było napi­sać maila, można było powia­do­mić, o pro­ble­mie dowie­dzia­łem się widząc blo­kadę, nie infor­ma­li­ście mnie wcze­śniej o zaj­ściu. Jeśli byście to zro­bili to bym kom­bi­no­wał co można z tym zro­bić, cho­ciażby infor­mu­jąc GG Network o zaj­ściu, co uczy­ni­łem po blo­ka­dzie i co było w zasa­dzie roz­wią­za­niem pro­blemu bo póź­niej napra­wili ten błąd — nie mniej jed­nak infor­mo­wa­łem i o tym w mailu, że pro­blem zosta­nie roz­wią­zany, odpo­wiedź jaka była taka była. Było dużo moż­li­wo­ści, ale naj­pierw infor­mo­wać i jesz­cze raz informować.

   Osobną sprawą jest, że może wystar­czyło wyciąć te kon­kretne requ­esty, bo tylko one miały dziwny inter­wał — pro­po­no­wa­łem poprawę poprzez wła­śnie taki htac­cess w mailu, ale została odrzu­cona.
   Nie mogłem skryptu popra­wić bar­dziej niż dawać die na requ­esty z from=391916 — taka regułka była w skryp­cie od samego początku.

   Reasu­mu­jąc: GG popeł­niło błąd i mi requ­estami zawa­liło skrypt, sprawa była do ogar­nię­cia ale jak mia­łem to zro­bić gdy nie było maila nawet o osta­tecz­nej już blokadzie?

  • http://voter101.pl Wik­tor

   Hej!

   Gdyby kon­takt z Wami był nor­malny to pew­nie Kuba nie miałby pro­ble­mów. Odsy­ła­nie z GG na maila jest nieco nie­pro­fe­sjo­nal­nie. Szcze­gól­nie gdy roz­ma­wiam z admi­nem na GG. Po co jest sup­port przez komu­ni­ka­tor, skoro my użyt­kow­nicy jeste­śmy odsy­łani przy pro­ble­mach na maila? I w dodatku jeśli już dosta­nie się odpo­wiedź to czę­sto jest ogra­ni­czona do 1 linijki. ;)

   Jak sły­szę o jakich­kol­wiek poważ­niej­szych pro­ble­mach w związku z Linu­xpl to robi­cie totalną blo­kadę, użyt­kow­nicy mają pro­blem ze zgra­niem danych z wła­snego konta (nie wszy­scy robią bac­kupy nie­stety). To jest brak posza­no­wa­nia dla klienta.

   Suge­ruję udo­sko­na­lić sup­port, bo choć admin jest pra­wie non-stop online, to jakość tej obsługi jest słaba łamana przez przeciętne.

   Mam nadzieję, że weź­mie­cie sobie w końcu opi­nie użyt­kow­ni­ków do serca. Ofertę macie gene­ral­nie bar­dzo dobrą i pomimo ostat­nich fali padów róż­nych ser­we­rów (blip tag #linu­xpl), jestem zado­wo­lony z Waszych usług.

   Pozdra­wiam
   Wiktor

   • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

    Gene­ral­nie i sup­port o któ­rym wspo­mi­nasz był nie­zły. Pan Piotr rze­czowo odpi­sy­wał na pyta­nia co się dzieje z ser­we­rem pod­czas padu, kiedy będzie dzia­łać, także w moim odczu­ciu sup­port był na dosyć wyso­kim pozio­mie, no ale opi­nię zmie­nić mi przy­szło po tym wydarzeniu.

   • http://www.reiko.pl REIKO

    Wik­tor co do odsy­ła­nia z gg na e-maila jestem w sta­nie ich zro­zu­mieć gdyż GG jest ogól­nie dostępne, a co za tym idzie łatwo się pod­szyć pod kogoś zna­jąc per­so­na­lia jakie­goś klienta. A e-mail ma na zasa­dzie wery­fi­ka­cji roz­mówcy tak jak dzwo­niąc do ope­ra­tora sieci zgła­sza­jąc błąd czy też zapy­ta­nie pro­szony jesteś o kod abonencki.

    • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

     Masz rację, ale roz­mowa nie była aż tak deli­kat­nej tre­ści by konieczne było super uwie­rzy­tel­nia­nie — już na GG padło „drugi dzien zawie­sil pan ser­wer”, nie było koniecz­no­ści dodat­ko­wej wery­fi­ka­cji by powtó­rzyć to samo: „Nie­stety strona zawie­sila ser­wer
     nie moze dzia­lac u nas”

    • http://voter101.pl Wik­tor

     Szkoda że mnie admin o tym nie poin­for­mo­wał. ;) No ja po pro­stu widzę to jako dziwne widzi­mi­sie, szcze­gól­nie że w nie przy­po­mi­nam sobie żebym komuś wysy­łał jaki­kol­wiek kod abonencki.

   • thorga

    „Po co jest sup­port przez komu­ni­ka­tor, skoro my użyt­kow­nicy jeste­śmy odsy­łani przy pro­ble­mach na maila?”

    Co prawda nie jestem powią­zana z linu­xpl, ale podobne roz­wią­za­nia sto­suje się wszę­dzie i powiem Ci, dla­czego: W przy­padku wielu klien­tów i ich pro­ble­mów nie jest moż­liwe ogar­nię­cie tego w postaci okie­nek w komu­ni­ka­to­rach. Zgło­sze­nia w postaci maila w skrzynce są upo­rząd­ko­wane, można zoba­czyć, które już się roz­wią­zało, a które jesz­cze nie. Mail jest i widzisz, że nie odpo­wie­dzia­łeś, a okienko zamkniesz przez przy­pa­dek i zapomnisz.

  • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

   Prze­cież dobrze wie­cie, że nie cho­dzi o czas wyko­ny­wa­nia skryptu lecz obcią­żal­ność CPU. Prze­cież mogę dać sleep() i skrypt prak­tycz­nie nie obciąży ser­wera mimo, że będzie się wyko­ny­wał parę­na­ście sekund.

   Chyba miną się Pan z prawdą bo jakie niby zabie­ra­nie zaso­bów całego ser­wera wystą­piło? Jak dobrze się orien­tuje na s63 wystę­puję 8 rdzeni :) od pyty RAMU i dobre łącze. Pew­nie bolała Was liczba requ­estów stad się przywaliliście.

   Wystar­czyło zacho­wać się po ludzku i poin­for­mo­wać! Doszłoby się do kon­sen­susu i nie kom­pro­mi­to­wało w oczach Waszych klientów!

   Jako klient Linu­xPL jestem obu­rzony bo zała­twi­łem im kil­ka­na­ście klien­tów ale widzę, że to był błąd najwyraźniej.

   • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

    Odrębną sprawą jest, że /etc/security/limits.conf głosi o tym, że na usera przy­pada sztywny limit 15 pro­ce­sów. Wię­cej zatem nie mogłem mieć w jed­nym cza­sie. Są też jakieś inne limity o CPU któ­rych nie mogę rozszyfrować.

    Pan Piotr wspo­mina o opty­ma­li­za­cji skryptu, bar­dziej niż if($_GET[’from’] == ‘3919167’) { die; } nie­stety nie da się, albo może nie umiem? W każ­dym razie to skrypt miał w począt­ko­wych linijkach.

    Zasada jest pro­sta: nie ma infor­ma­cji, nie ma dzia­ła­nia, więc wspo­mi­na­nie o tym, że cze­go­kol­wiek nie chcia­łem popra­wiać jest bynaj­mniej nie na miej­scu. Dodam tutaj, że po blo­ka­dzie (co sam roz­szy­fro­wa­łem, że to blo­kada a nie błąd) i prze­nie­sie­niu się do sie­bie pro­blem został roz­wią­zany po upły­wie dwóch godzin (czas na reak­cję od GG), więc gdyby była infor­ma­cja — do niczego by nie doszło i blo­ko­wać by nie trzeba.

    P.S Też zgło­si­łem im parę błę­dów, mię­dzy innymi taki który pozwa­lał wyli­sto­wać listę wszyst­kich hosto­wa­nych tam domen, niby nic ale czy ja wiem, czy chciał­bym być wylistowywany?

    • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

     No wła­śnie ostat­nio roz­ma­wia­łem z admi­nem Pio­trem i pytam się go czy jest moż­li­wość pod­pa­trze­nia, które skrypty jak obcią­żają maszynę i uzy­ska­łem odpo­wiedz, że nie ma takiej moż­li­wo­ści z panelu (nie jest nawet pla­no­wana) jed­nak oni posia­dają takie sta­ty­styki. Nie­stety ich dzia­ła­nia są na wyrost bo maja to głę­boko gdzieś. Może jak troszkę po nich się poje­dzie to zaczną sza­no­wać swo­ich chlebodawców :)

     Ja cenie sobie ludz­kie podej­ście, a nie roz­wią­zy­wa­nie spraw na szybko byle pozbyć się problemu.

     • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

      Ja w mailu też zada­łem dużo pytań które miały uła­twić usta­le­nie przy­czyny pro­blemu i napra­wie­nie go, ale nie dane mi było poznać odpo­wie­dzi, za to dziś usły­szeć, że nie chcia­łem nic popra­wiać — tak…

    • Hra­bia

     Na usera/worker php-fcgi możesz i mieć pięt­na­sto­pro­ce­sowy limit.
     Ale nie zapo­mi­naj, że nad­cho­dzące requ­esty, do czasu obsłu­że­nia przez któ­ryś z pro­ce­sów fcgi muszą być kolej­ko­wane, np. przez fork (stwo­rze­nie nowego sub­pro­cesu) ser­wera www. I pew­nie tych pro­ce­sów zbyt wiele stworzyłeś.

     No ale po co uczyć się tej sta­rej jak świat teo­rii z lat 80’tych dot. funk­cjo­no­wa­nia ser­we­rów WWW. Prze­cież to taakie nieprzydatne…

     • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

      Ale to już jest w ogóle inną sprawą — pisa­łem we wpi­sie, moż­liwe, że prze­cią­ży­łem.
      Inna rzecz, że w takim razie z tego wynika, że wystar­czy komu­kol­wiek z klien­tów puścić atak co sekundę by za spon­so­ro­wać mu blo­kadę ;)
      Ale nie ten spo­sób dzia­ła­nia przy takim zda­rze­niu, nie taka obsługa klienta powinna być.

     • siefca

      > I pew­nie tych pro­ce­sów zbyt wiele stworzyłeś.

      Nie korzy­stam z usług wymie­nio­nego dostawcy hostingu, ale czy roz­sąd­nym jest twier­dze­nie, że to on namno­żył (bez­po­śred­nio lub pośred­nio) pro­cesy, skoro nie ma żad­nej kon­troli nad kon­fi­gu­ra­cją ser­wera WWW i ew. efekt butelki powsta­wał w tym wypadku zanim kon­trola została prze­ka­zana jego skryptom?

      W takich przy­pad­kach (za dużo odwo­łań do usługi) zgła­sza się to do abuse zespołu odpo­wie­dzial­nego za sieć z któ­rej pocho­dzą żąda­nia albo dosta­wia kom­pu­ter do ser­we­rowni. Bo kto będzie winny, jeśli na zewnętrz­nej stro­nie, która ma powiedzmy 5 odwie­dzin na sekundę umiesz­czę odwo­ła­nie do obrazka z ser­wisu hosto­wa­nego przez LinuxPL.com? Czy wtedy też zosta­nie zablo­ko­wana komuś moż­li­wość korzy­sta­nia z usług?

     • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

      @siefca: No to działa dokład­nie tak, we wspo­mnia­nym przy­kła­dzie dostał byś bloka, jest to dobra metoda na zablo­ko­wa­nie konta oso­bie któ­rej się nie lubi, ech…

     • http://voter101.pl Wik­tor

      Mieć tylko nadzieję, że jest się lubia­nym. :P

     • siefca

      > dostał­byś bloka […]

      W ter­mi­no­lo­gii eko­no­micz­nej nazywa się to prze­rzu­ca­niem na kon­su­menta ryzyka gospo­dar­czego podej­mo­wa­nego przez przed­się­biorcę świad­czą­cego usługę. Ana­lo­gicz­nie w branży fizycz­nej a nie sie­cio­wej komu­ni­ka­cji prze­woź­nik mógłby wyrzu­cać z pociągu, jeśli nie ma w nim wol­nych miejsc.

  • http://rozie.blox.pl/ rozie

   Hosting dzie­lony nie ozna­cza jed­nak braku limi­to­wa­nia dostępu użyt­kow­ni­ków. Tzn. porządny hosting dzie­lony nie ozna­cza takiego braku. Jeśli widzę tekst typu „jedna strona zabiera całe zasoby”, to jest to pro­blem hostingu, a nie użyt­kow­nika. Użyt­kow­ni­kowi odpa­la­ją­cemu takie „zaso­bo­żerne” powinny się skoń­czyć zasoby i strona powinna prze­stać dzia­łać (sama z sie­bie, bez inter­wen­cji), po pro­stu. To, co zapre­zen­to­wał LinuxPL.com, to żenada zarówno od strony tech­nicz­nej, jak i obsługi klienta.

  • root

   Znów syn­drom tram­wa­ja­rza. Pro­po­nuję nauczyć się kon­fi­gu­ro­wać usługi.

  • http://boo.pl aar­goth

   To cie­kawe co piszesz Pio­klo, jestem pro­gra­mi­stą ser­wera boo.pl i już ład­nych kilka lat temu imple­men­to­wa­łem w nim PHP w try­bie FastCGI (wcze­śniej był zwy­kły mod_php.so dla Apacha).

   Muszę więc przy­znać że pierw­szy raz spo­ty­kam się z sytu­acją by pro­cesy jed­nego usera zaje­chały cały ser­wer w spo­sób jaki to opi­su­jesz. Fak­tycz­nie przy nad­mier­nym obcią­że­niu konta kolejne requ­esty są kolej­ko­wane (gdy ilość rów­no­le­głych zapy­tań prze­kra­cza limit MAX_CHILDREN), jed­nak wydaje mi się, że w takim przy­padku kolejka też jest osobna dla każ­dego usera, i gdy zostaje zapeł­niona błąd 500 (Inter­nal Server Error) poja­wia się tylko u danego użyt­kow­nika (w końcu taka była główna zaleta pro­to­kołu FastCGI!)

   Nie wiem jak macie to zaim­ple­men­to­wane ale naj­wy­raź­niej nie działa to u was naj­le­piej i powin­ni­ście się temu przyjrzeć.

   Dodat­kowo pamię­tam jak ład­nych parę lat temu pole­mi­zo­wa­łem z kimś od was… na temat odczytu pliku /etc/passwd z waszych ser­we­rów (chyba na forum Kasartu). Wtedy też nie widzie­li­ście pro­blemu po swo­jej stronie;)

 • http://glebpiatikow.su Gleb PIa­ti­kow

  Ech, skąd ja to znam :) Linu­xpl, a zwłasz­cza p. Piotr Kloc, spe­cja­li­zuje się w „wyczer­pu­ją­cych odpo­wie­dziach” i „chęci pomocy”.

  Swego czasu, po bez­płat­nym pierw­szym roku, chcia­łem prze­nieść od nich domenę. „Damy AuthInfo jak opła­cisz na kolejny rok” — w porządku, pomy­śla­łem, w końcu coś za coś. Opła­ci­łem. Dosta­łem AuthInfo i odkry­łem, że domena jest owszem, prze­dłu­żona, ale wła­ści­cie­lem jest… pra­cow­nik Linu­xpl. I na nic moje tłu­ma­cze­nia, że przy prze­nie­sie­niu nie zmie­nia się wła­ści­ciel, bo prze­cież „ma pan authinfo, więc o co chodzi?”.

  Gdy wresz­cie, po jakichś 5 mailach z wyja­śnie­niami tego samego (i wizy­cie w sie­dzi­bie, w Rze­szo­wie!), łaska­wie zmie­nili wła­ści­ciela na mnie, to reje­stra­tor (GoDaddy) zablo­ko­wał domenę na dwa mie­siące (stan­dar­dowa pro­ce­dura przy „nagłej zmia­nie właściciela”)..

  Mam jesz­cze kilka (naście?) przy­kła­dów, gdzie sprawa mogąca być roz­wią­zana po pierw­szym mailu cią­gnęła się w nie­skoń­czo­ność z admi­nami Linu­xpl. Innym spe­cem obsługi klienta jest Hekko.pl, ale to już inny temat..

  W efek­cie też jestem na VPS (Statnet.pl) i bar­dzo sobie chwalę — za bły­ska­wiczną i bar­dzo pro­fe­sjo­nalną obsługę zwłasz­cza (pomi­ja­jąc resztę zalet VPS).

  • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

   Odno­śnie tego statnet.pl — nie testo­wa­łem jed­nak odno­szę wra­że­nie, że rootnode.net ma lep­sza ofertę ;)

   • http://glebpiatikow.su Gleb PIa­ti­kow

    O Root­node sły­sza­łem, ale wydaje mi się, że to jest dobre dla wyja­da­czy, któ­rzy w ter­mi­nalu są sobie w sta­nie nawet zro­bić kawę :) Ale przy­znam, nie testo­wa­łem, bo chcia­łem mieć sup­port „na miej­scu”. Poza tym ktoś mi mówił, że Root­node zali­cza czę­ste pady.

    Statnet.pl nato­miast jest otwarty na klienta, nie przy­po­mi­nam sobie, żeby mi padł, no i reak­cja na (jakie­kol­wiek) zgłosz­nia / pyta­nia jest bły­ska­wiczna. I dokład­nie odwrotne podej­ście niż w linuxpl.com :)

    • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

     Kolega odpa­lił tam radio inter­ne­towe i są nor­mal­nie prze­chu… Na IRC’u cala dobę prak­tycz­nie ktoś sie­dzi z admi­nów albo mode­ra­to­rów mają­cych dostęp do ser­wera. Strony pomocy masa­krycz­nie dobrze opi­sane :) Ele­gancko opi­sują i w ogolę. Sza­cu­nek dla tych ludzi.

     • http://glebpiatikow.su Gleb PIa­ti­kow

      Przy­znam, wygląda cie­ka­wie, tylko bra­kuje mi tam Direct Admina do szyb­kiego zarządzania.

     • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

      Trzeba by zain­sta­lo­wał ręcz­nie ;) — to odno­śnie braku Direct Admina

     • http://glebpiatikow.su Gleb PIa­ti­kow

      … i zapła­cić pełną kwotę licencji ;)

     • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

      To też jed­nak są dar­mowe alter­na­tywy ;) wiesz, w sieci znaj­dziesz „dar­mo­wego” Direct Admina tylko mało to „legalne” :P

      W inter­ne­cie znaj­dziesz wszystko! — no może pra­wie wszystko ;)

  • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

   Ta, też już podej­ście tego Pana pozna­łem ;) Dawa­łem suge­stie odno­śnie strony i błędy jed­nak bez entu­zja­zmu. Odnio­słem dosłow­nie wra­że­nie, że zawra­cam mu gitarę na całego. Co naj­lep­sze to to, że mnie do niego z tymi suge­stiami odesłali.

 • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

  No cóż trzeba ich jakoś uka­rać za to :-) Zaczniemy od cze­goś pro­stego http://www.youtube.com/watch?v=5vKK5B6s3Yc dedy­ko­wa­nego dla @kubofonisty ^^. Pozdra­wiam tych z ludz­kim podejściem :-)

  • http://glebpiatikow.su Gleb PIa­ti­kow

   Pięk­nie… Jako autor, może wyślij to do Nie­bez­piecz­nika? Niech się dowie cała Pol­ska! http://niebezpiecznik.pl/kontakt/

  • http://voter101.pl Wik­tor

   Ale kodu nie musia­łeś publi­ko­wać u sie­bie na blogu. Teraz byle idioci będą wszyst­kim rese­to­wać hasła. Mogę się zało­żyć, że na ich­niej­szym forum wypo­wia­dają się ludzie o takich samych nic­kach jak loginach.

   • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

    Prze­sa­dzasz. Na razie ani jeden „idiota” aka script kid­die nie zro­bił tego. Z filmu widać kod więc dla­czego mia­łem go ukry­wać? Ponadto widać było potem mój login. Swoja droga to nie mój pro­blem, że ktoś użył takiego samego loginu jaki ma nick. Trzeba było wcze­śniej myśleć głową. Poza tym ist­nieje metoda słownikowa.

 • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

  Edit:
  Został mi tylko forum.webhelp.pl (cze­kam na odblo­ko­wa­nie tematu) :)

 • ken­drecki

  Linu­xpl od dawna ma prze­cią­żone ser­wery, byle pier­dółka i ser­wer leży szok :X. Pozo­stało tylko ucie­kać stam­tąd póki jesz­cze nie jest za późno. Kie­dyś to była solidna firma a teraz byle co i od razu ser­wer wisi, powoli sta­czają się na dno nie­stety. Pozdr. dla autora wpisu.

 • Paweł

  To nie pierw­sza taka opi­nia o linu­xpl, chcia­łem kie­dyś wziąć tam konto, ale tra­fi­łem na sporo kry­tyki… Teraz mam VPS-a w intovps.com i jestem nie­sa­mo­wi­cie zado­wo­lony. Cena taka, jak za dobry, dzie­lony hosting, a insta­luję i robię na nim co chcę. Od lutego 2010 uptime nie­mal 100%, działa szybko, rewelacja.

 • siefca
  • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

   Czy­ta­łem i tam jest mały błąd. Wysła­łem już suge­stię, że zamiast: „jeśli nazwa użyt­kow­nika lub hasło są znane intru­zowi” powinno być: „jeśli nazwa użyt­kow­nika lub adres e-mail są znane intruzowi” :)

   • siefca

    fixed. pie­rogi mi sty­gły i barszcz to nie prze­czy­ta­łem dokład­nie po sobie. :>

    • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

     Zabez­pie­cze­nie anty­flo­odowe zain­sta­lo­wane? Jest link potwier­dza­jący wysła­nie „zre­se­to­wa­nego” hasła?

     • siefca

      fixed news, haha. według nade­sła­nego przez linuxpl.com oświad­cze­nia pro­blem został roz­wią­zany. możesz potwier­dzić ze swo­jej strony?

     • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

      Tak, z tego co wiem pro­blem został roz­wią­zany. Cze­kam na ofi­cjalne oświad­cze­nie w tej sprawie.

 • Pingback: » Błąd w panelu klienta Linuxpl.com pozwala resetować hasła wszystkim klientom -- Niebezpiecznik.pl --

 • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore
 • http://glebpiatikow.su Gleb Pia­ti­kow

  Brawo Pano­wie, temat jest na Nie­bez­piecz­niku. I widzę, że duuuużo ludzi ma podobne przej­ścia zwią­zane z obsługą w Linuxpl.

 • http://blog.bobiko.pl bobiko

  Zasta­na­wiam, się czy nie popro­sić o odszko­do­wa­nie w imie­niu klien­tów.. fak.

  • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

   Jak Ci się uda to dzia­łaj :P hihi

 • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

  Robi się cie­ka­wiej bo prze­rzu­cili się na mnie i „dys­kret­nie” stra­szą sadem.

 • http://eriz.pcinside.pl/weblog eRIZ

  Bo liczą na to, że ktoś się ugnie pod sło­wem sąd. Ale nie dzi­wię się, gdy koń­czą się argumenty.

  Niech idą do sądu. Tylko naj­pierw będą musieli coś zna­leźć i coś udo­wod­nić. A jeśli cho­dzi o sprawę Kubo­fo­ni­sty, to sławne linu­xpl musia­łoby nagiąć fakty.

  A i Torvalds powi­nien pozwać serve­rad­min za znie­sła­wie­nie nazwy sys­temu ope­ra­cyj­nego. :P

 • http://kacperkolodziej.com/ Kac­per Kołodziej

  Z jed­nej strony ich rozu­miem — mogli stra­cić wielu klien­tów poprzez podwójne zawie­sze­nie ser­wera w ciągu jed­nego dnia. Powinni powia­do­mić o blo­ka­dzie, ale z kolei jeśli ser­wer zawie­siłby się jesz­cze raz, to mogłoby to mieć opła­kane skutki dla ich repu­ta­cji.
  Wg. mnie PHP nie powinno być uży­wane do takich apli­ka­cji jak róż­nego rodzaju roboty, pajączki itp. a jeśli już, to powinno się to uru­cha­miać albo na ser­we­rze dedy­ko­wa­nym lub vps.
  Ja do Linu­xPL się nie zra­żam i wiem na 95%, że to u nich kupię kolejny ser­wer wir­tu­alny (w grę wcho­dzą jesz­cze dwie inne firmy).

  • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Mogli zatem zablo­ko­wać i po blo­ka­dzie cho­ciaż powia­do­mić, to mogli i nikt mi nie wmówi, że nie ;)

   Przy takim mecha­niź­mie dzia­ła­nia BotAPI od GG nie ma pro­blemu z zasto­so­wa­niem go do botów, z resztą to raczej co kto lubi. Ten bot nie ma zaso­bo­żer­nych skryp­tów a te requ­esty obsłu­gi­wało wprost die; tak więc nie PHP tu winne ;)

 • xxx

  Widać, że tu stała wataha krzy­ka­czy. Gleba Pla­sti­kov i Capa­cio­usCore. W każ­dej fir­mie są z wami problemy..

 • http://www.capaciouscore.pl Capa­cio­usCore

  @xxx Są pro­blemy ale nie z nami tylko z firmami/osobami, które same pro­blemy stwa­rzają. Jeżeli masz dowody, które wska­zują, że mam zatargi z innymi firmami/osobami to pro­szę przed­staw. Nie masz? Jasne, że nie! W takim razie nie rzu­caj słów na wiatr. Naj­wy­raź­niej Ty znasz mnie lepiej niż ja sam siebie.

 • http://glebpiatikow.su Gleb Pia­ti­kow

  Prze­krę­cać potra­fisz, szkoda że tylko to :) Pod­pi­sać z nazwi­ska też widać się boisz. Owszem, gdy cho­dzi o nie­po­prawne trak­to­wa­nie mnie jako klienta — nie mil­czę. Dzięki temu inni poten­cjalni klienci będą mogli wziąć pod uwagę fakty spoza pięk­nej oferty danej firmy, a i sama firma będzie się sta­rała bar­dziej zadbać o klienta. Przy­kro mi, że tego nie rozu­miesz, nazy­wa­jąc nas „krzykaczami”.

 • xxx

  Widać was na wszyst­kich forach w wąt­kach z róż­nymi firmami.Całe szczę­ście nikt poważny nie bie­rze waszych opi­nii pod uwagę a macie + od firm za reklamę :))

  • http://glebpiatikow.su Gleb Pia­ti­kow

   Z pew­no­ścią mamy +, zwłasz­cza w postaci stra­sze­nia sądem. Swoją opi­nię ują­łem wyżej, dys­ku­to­wać o niej ponow­nie nie zamierzam.

   • xxx

    Uderz w stół a nożyce się ode­zwą. Szcze­gól­nie, że Twoje argu­menty są o kant d.. potłuc.

    • http://glebpiatikow.su Gleb Pia­ti­kow

     Nie rozu­miem. Post jest o złym podej­ściu do obsługi klien­tów w fir­mie Linu­xpl. Poda­łem przy­kład, gdzie rów­nież spo­tka­łem się z podob­nym podej­ściem w tej samej fir­mie. O co Ci dokład­nie cho­dzi, poza prze­krę­ca­niem mojego nazwi­ska i nie­ja­snym nego­wa­niem moich wypo­wie­dzi? Jak na razie sam nie poda­łeś żad­nego sen­sow­nego argu­mentu, poza „wszę­dzie was pełno”.

 • Pingback: Nowy serwer | JustRUN

 • http://tler.pl Tler

  Ja korzy­stam z usług glowanet.pl — gdy nie­dawno ktoś zapo­mniał mi coś tam włą­czyć (cze­ka­łem dobę, ale w sumie to nie była ważna sprawa), to w zamian dosta­łem 1,5 mie­siąca hostingu gra­tis (wzią­łem lep­szy pakiet, roz­li­cza­jąc się mie­sięcz­nie). Ceny mają bar­dzo niskie, a jakość nie­złą. Tak więc, pole­cam. A poza tym, to na webhostingtalk.pl mają opi­nie róż­nych ofert.

 • pi’XXX’el

  „Co wię­cej: w domu posia­dam komputer-serwer o znacz­nie słab­szym sprzę­cie niż ten jakim dys­po­nuje Linu­xPL.” Noooooo! Czło­wieku, jeśli oni trzy­mią wię­cej takich super pro-janków na ser­we­rze jak ty, to tak się potem dzieje… :)

 • http://komputerowyblog.pl Danielp010

  Uff, ja na szczę­ście nie mam pro­ble­mów z Linu­xpl i mam z tą firmą dobre sto­sunki. Powinni wziąć się w garść i jakoś zała­twić tą sprawę, bo naprawdę stała się gło­śna, a takie incy­denty nie świad­czą o Tej fir­mie i może to spo­wo­do­wać dłu­go­trwałe popsu­cie repu­ta­cji u spo­rej grupy klien­tów. Mam nadzieję, że ta sprawa szybko się zakończy.

  • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Dla mnie to już jest zamknięta bo zmie­ni­łem hosting więc czego mogę od nich chcieć? Chcieli mi dać rok gra­tis ale prze­cież mam teraz VPSa ;)

   • http://glebpiatikow.su Gleb Pia­ti­kow

    > Chcieli mi dać rok gratis (…)

    Kur­czę, chyba fak­tycz­nie podej­ście tej firmy do klienta ulega powol­nej zmianie :)

 • http://www.multipasko.pl mul­ti­pa­sko

  Mia­łem dokład­nie iden­tyczną sytu­ację jak Ty. Co gor­sza byłem na wcza­sach i szcze­gól­nie google się nie spodo­bało, że dobe kilka dni mia­łem 403.

  Strona zawsze była mocno odwie­dzana (100 000 PV / dzień) ale wpro­wa­dzone przeze mnie mecha­ni­zmy cache i inne potrzebne kroki, spra­wiały, że gene­ral­nie nie cze­piano się mnie. Pew­nego dnia bez żad­nego ostrze­że­nia dosta­łem 403 na wszyst­kie domeny (nie było żad­nego zwięk­sze­nia odwie­dzin) i gdy skon­tak­to­wa­łem się admin powie­dział, że muszę kupić VPS. Zgo­dzi­łem się. Z roz­mowy na gg wyni­kło, że będą mi to sta­wiać i prze­no­sić stronę i że gene­ral­nie tego nie odczuję (zale­żało mi na jak naj­mniej­szym prze­stoju). Włą­czono mi ponow­nie stronę. Minęło kilka tygo­dni po tej roz­mo­wie i znowu to samo, bez maila 403 na wszyst­kie domeny. Tym razem dosta­łem linka, że muszę gdzieś wejść i wyku­pić VPS i że po zaksię­go­wa­niu wpłaty ruszą z prze­no­si­nami. Zapła­ci­łem natych­miast, dosta­łem potwier­dze­nie, że ser­wer zosta­nie uru­cho­miony. Pro­si­łem, żeby odblo­ko­wać domeny na te kilka dni jesz­cze… żeby nie było zbyt dużego prze­stoju. Nie odblo­ko­wano. Prze­no­sili 4 dni mi te pliki, zdą­ży­łem wró­cić z urlopu i dalej nic. Zerwa­łem nockę i prze­nio­słem sam wszystko na ovh.pl, zmie­ni­łem DNS i wszystko użyt­kow­nicy znowu są szczę­śliwi, że strona wróciła.

  Z linu­xpl jest ogól­nie ok, ale cza­sami to admini robią co chcą. Nie widzą, że czło­wie­kowi może zale­żeć bar­dzo na dome­nie. Sam byłem gotów dobrze zapła­cić, gdyby mi prze­trzy­mali parę dni tą stronę, skoro już tyle wytrzy­mała przy takim natę­że­niu ruchu.

  Pod­su­mo­wu­jąc. Jak masz małą stronę bez więk­szego ruchu i szybko się gene­ru­jącą, to pole­cam. Jak strona zaczyna rosnąć i zaczyna być popu­larna, ucie­kaj, bo może Ci się obe­rwać w naj­mniej spo­dzie­wa­nym momencie :)

  Pozdra­wiam

 • http://Modus-Operandi.pl Paul K. W. Bajka

  Ale żal! Zamie­rza­łem już prze­nieść moje domeny i witryny do nich, ale mają u mnie prze­rą­bane. Jeśli jakaś firma ma tak osten­ta­cyj­nie klien­tów w d… i kła­mie na forach w żywy ekran, to nie ma dla niej miej­sca w dzi­siej­szej gospodarce.

  • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Zer­k­nij na recen­zję ViHost.pl — mają tam też ser­wery wir­tu­alne i jest to firma zde­cy­do­wa­nie bar­dziej godna polecenia ;)

 • zbi­szek

  Hosto­wa­łem się tam bar­dzo długo, głów­nie ze względu na bar­dzo dobrą cenę. Jed­nak mia­łem takie same odczu­cia — abso­lutny brak pro­fe­sjo­na­li­zmu w obsłu­dze klienta. W efek­cie prze­sze­dłem do innego usłu­go­dawcy.
  A co mnie dener­wo­wało — np. mail „jutro zmie­niamy wszyst­kie adresy IP”. Podej­rze­wam, że nie byłem jedy­nym klien­tem, który taką zmianę musiał prze­pro­wa­dzić na zewnątrz, wcze­śniej się do niej przy­go­to­wu­jąc.
  Potem zda­rzyła się też blo­kada zada­nia w cro­nie, które wg nich zja­dało za dużo CPU. Zada­nie cho­dziło dobry rok i nie prze­szka­dzało. Cie­kawe. Skoro rok wytrzy­mało, to można było się też naj­pierw ze mną skon­tak­to­wać, a nie od razu blo­ko­wać.
  No i na koniec naj­lep­sze — „rezy­gnuję z usługi”. Odpo­wiedź: „ale jak to? nie można zre­zy­gno­wać z usługi”. Haha :)

  • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Dobre :D Ja zwy­czaj­nie nie opła­ci­łem proformy ;)

 • Fej­ster

  Witam,

  Ja korzy­stam z usług linuxpl.com i jakoś nie mia­łem pro­ble­mów. Ostat­nio zde­cy­do­wa­łem się prze­mi­gro­wać do devilmedia.pl, ze wzgledu na pro­mo­cje. Na razie bez problemow.

 • suck­my­dick

  dziwne, 99% nega­tyw­nych opi­nii na jakie tra­fiam o linu­xpl to sfru­stro­wane pajace, które dostały słusz­nego kopa w doopę za kry­tyczne łama­nie zasad. Tak wła­śnie powinno być — jeśli utrud­niasz innym życie — wyla­tu­jesz. Porzą­dek musi być. Nic dziw­nego, że nie cze­kali aż jeden czy drugi pajac upora się ze swo­imi pro­ble­mi­kami botami gg i innymi bzde­tami. Wie­szasz ser­wer to wypierr­r­da­lasz na zbity ryj. Postaw sobie pajacu wła­sny ser­wer, albo kup vps i tam będziesz paja­co­wał dowoli. W jed­nym się zgo­dzę — kloc z linu­xpl to nie­doy­ebany koleś, typowy domo­ro­sły expert po zawo­dówce. Ale inni dają radę.

  • http://kubofonista.net/ Kubo­fo­ni­sta

   Prze­czy­taj ze zro­zu­mie­niem wpis — nie uczyli czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem w szkole ? Popatrz na wykres, prze­ana­li­zuj — obcią­że­nia nie było. A gdyby było to się pisze a nie robi cyrki. Więc wróć pajacu do pod­ręcz­nika a nie paja­cu­jesz tutaj :)

 • Tomasz

  siemka potrze­buje pinu do karty numer konta. masz w liscie to bar­dzo wazne dam 10% z tego co na koncie

 • Paweł

  Chło­pie, widzę, że jesz­cze z AZ nie korzy­sta­łeś. Porów­na­nie linu­xpl z az to jak porów­na­nie nieba z pie­kłem. Ba w dodatku te niebo 2x tań­sze od piekła

 • Kasia K

  Nie­stety po latach korzy­sta­nia z linu­xpl oka­zało sie, ze sa pazerna firma! Potrze­bo­wa­łam scią­gnąć pliki z mojego konta z któ­rego tym­cza­sowo nie korzy­stam ze względu na fakt, iż jestem na eta­pie kre­owa­nia wła­snej dzia­łal­no­ści, za kilka mie­sięcy chcia­łam powró­cić do nich! Nie­stety nie prze­słali ani nie dali mi dostępu do mojej pracy mało tego zaży­czyli sobie 20zl. Żenada! Gdyby nie lek­ce­wa­żące podej­ście i bar­dzo nie­sym­pa­tyczna obsługa pew­nie bym wró­ciła do nich. Nie jestem fachow­cem w tej dzie­dzi­nie ale pod­po­wie­dział mi zna­jomy o tym, ze pliki znajdę na plat­for­mie w któ­rej two­rzy­łam stronę! Tam mogę wyku­pić ser­wer o polowe taniej. Dałam sie nacią­gać przez lata! Nie pole­cam tej firmy i radzę porów­nać ceny i poczy­tać opo­nie o kon­ku­ren­cji.
  Pozdra­wiam Kata­rzyna K.

© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.