[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

nBox Recorder Turbo — Recenzja

18

nlogoWitaj­cie.

Dziś chciał­bym się podzie­lić z Wami wra­że­niami z testu nowego boxa tele­wi­zji N — nBox HDTV Recor­der Turbo. Box ten zapo­wia­dany był jako rewo­lu­cja, 500 GB dysk i inne nowe cie­kawe funk­cje. W dniu odda­nia do użytku nowego boxa na forum N zapa­no­wał jeden wielki chaos. Oka­zało się już dawno przed tym, że te nowe boxy otrzy­mali Ci któ­rzy korzy­stali z poprzed­nich pro­mo­cji m.in. ja, jed­nak z zablo­ko­wa­nymi funkcjami.

Czy warto zapła­cić za ich odblo­ko­wa­nie? Przeczytaj

Cen­nik

Zacznę od cen­nika aby każdy miał poczu­cie ile nowa zabawka Nki kosz­tuje, tak więc:

 • Za zamó­wie­nie opro­gra­mo­wa­nia do już posia­da­nego boxa turbo: 148zł
 • Za wymianę boxa recor­dera na boxa turbo: 99zł + cyro­graf na 13 miesięcy
 • Za wymianę boxa bia­łego na boxa turbo: 199zł? Wybacz­cie, tego nie pamiętam…

Abo­nenci pod­pi­su­jący umowy w okre­sie przej­ścio­wym otrzy­mali turbo boxa z zablo­ko­wa­nymi moż­li­wo­ściami (a więc dzia­ła­ją­cego jak stary, z tą róż­nicą, że wystar­czy sygnał z sate­lity aby go aktywować).

Czy warto?

Ciężko mi się w tej kwe­stii wypo­wie­dzieć jed­no­znacz­nie. Oso­bi­ście uwa­żam, że gdy wszyst­kie błędy zostaną usu­nięte (a może i doda­wane nowe funk­cje?) będzie warto. Pod­czas korzy­sta­nia oka­zało się, że jeste­śmy beta­te­ste­rami nowego opro­gra­mo­wa­nia, posiada ono stop­niowo eli­mi­no­wane błędy. Jedno trzeba oddać — kilka popra­wek wyszło w bar­dzo szyb­kim cza­sie. Czy warto pła­cić za nie skoń­czony soft? To już sam oceń drogi czy­tel­niku, a ja przed­sta­wię Ci obraz­kowo co nowego.

Przed zaku­pem obo­wiąz­kowo warto się zapo­znać z warun­kami korzy­sta­nia z softu TURBO. Nie zostaną one praw­do­po­dob­nie przed­sta­wione ale zawie­rają ważne zapisy o tym, że np. jedyną gwa­ran­to­waną zmianą jest nowe menu i dysk 500gb a reszta opcjonalna.

Pre­zen­ta­cja możliwości

UWAGA! Zezwa­lam na kopio­wa­nie tych obraz­ków oraz tych z Picasa Web Albums tylko gdy pozo­sta­nie znak wodny, a na stro­nie link do tego wpisu

Pierw­sza nowość — Zmie­nione menu setup

Druga zmiana — nowe EPG

Dostępne w dwóch opcjach: Gazetka i Tabelka.

Trze­cia zmiana — Nowe menu

Doszło nowe menu — APP.

P1060657.JPG

Pozo­stałe nowości

Pozo­stałe nowo­ści to Gry, YouTube, dysk 500GB i inne menu info. Obrazki nie zawie­rają VOD gdyż mia­łem puste.

A w praktyce…

W prak­tyce wszystko działa bar­dzo faj­nie szybko poza kil­koma niedociągnięciami:

 • Wpi­sy­wa­nie tek­stów jest tylko z kla­wia­tury ekra­no­wej zamiast jak daw­niej, idzie się tym zaka­to­wać, serio.
 • Przy time­shif­cie wystę­pują pro­blemy z dźwiękiem
 • Aby uru­cho­mić nagra­nie trzeba robić około 5 prób zanim uru­chomi się z dźwiękiem
 • Napisy są uru­cho­mione na siłę, i nie pamię­tają, że kaza­łem je sobie wyłą­czyć
 • Nie działa bufor przed nagra­niami wie­lo­krot­nymi — już kilka razy zepsuł mi nagranie.
 • Nie działa dzie­le­nie na pakiety (a może już działa?) — ja popra­wi­łem sobie ręcz­nie ścią­ga­jąc je od nowa
 • Edy­tu­jąc zle­ce­nie nagra­nia w jego usta­wie­niach kanał auto­ma­tycz­nie zmie­nia się na bie­żący, uwa­żaj­cie bo sko­pie­cie nagra­nie
 • Nie działa zle­ca­nie nagrań przez WWW ale to aku­rat doty­czy wszyst­kich wersji
 • Wci­śnię­cie przy­ci­sku LIST czy­ści bufor timeshiftu
 • Nie działa bufo­ro­wa­nie nagrań z YouTube — przy słab­szych łączach nie pooglą­da­cie filmików
 • Nie działa prze­wi­ja­nie w YouTube

(Wykre­ślone pozy­cje to te, które zostały napra­wione w ostat­niej poprawce)

… i innymi opi­sa­nymi na http://nhdtv.pl/forum/showthread.php?t=14317

Nie twier­dzę, że wszyst­kie boxy mają te nie­do­cią­gnię­cia, i że u każ­dego to wystę­puje. Być może tak nie jest. Ja piszę o tym co jest w moim przypadku.

Część z wymie­nio­nych może być już napra­wiona w poprawce która wyszła w pią­tek lub w tej co wyj­dzie we wto­rek. Nie jestem w sta­nie stwier­dzić które to pozy­cje. Trzeba jed­nak nad­mie­nić, ze błędy są szybko napra­wiane i praw­do­po­dob­nie we wto­rek będziemy mieć już cał­kiem sprawny sofcik.

Zak­tu­ali­zo­wa­łem listę błę­dów dnia 17.12.2009 w odnie­sie­niu do naj­now­szej poprawki.

Jak to jest z YouTube…

Wraz z dniem 01.12.2009 został zawie­szony dostęp do YouTube z przy­czyn nie­za­leż­nych od N. Z reklam tur­bo­de­ko­dera YouTube został także usu­nięty. Sytu­acja wyda­wało się, że zasko­czyła wszyst­kich. Google posta­no­wiło zmie­nić warunki dostępu do por­talu YouTube. Według nowych obo­wią­zu­ją­cych od 2 grud­nia 2009r zabro­nione jest wyko­rzy­sty­wa­nie wła­snych inter­fej­sów, dozwo­lony jest tylko inter­fejs fla­showy (pew­nie ze względu na zysk z reklam). Kilku pro­du­cen­tów sprzętu z podobną funk­cjo­nal­no­ścią udało się dojść do poro­zu­mie­nia z Google jed­nak N‘ce widocz­nie nie. Twórcy sprzę­tów które pozwa­lały w sobie odtwa­rzać YouTube zostali popro­szeni o usu­nię­cie takiej funk­cjo­nal­no­ści. Moim zda­niem Google zacho­wało się tro­chę po ham­sku bo na całej akcji obe­rwie N która rekla­mo­wała dostęp do YouTube jako jedną z funk­cji dekodera.

Aktu­ali­za­cja

Wraz z dniem 17.12.2009 został przy­wró­cony dostęp do YouTube. Inter­fejs jest taki co poprzed­nio z dwiema waż­nymi popraw­kami. Pierw­sza to taka, że działa wpi­sy­wa­nie tek­stu do wyszu­ki­warki z kla­wia­tury SMS, a druga, że został dodany bufor. Można włą­czyć pauzę po to aby obej­rzeć fil­mik gdy się w pełni zała­duje. YouTube powró­cił z adno­ta­cją przy uruchamianiu:

Funk­cjo­nal­ność dodat­kowa YouTube świad­czona jest w zależ­no­ści od moż­li­wo­ści tech­no­lo­gicz­nych. Zgod­nie ze Szcze­gó­ło­wymi Warun­kami świad­cze­nia usług Akty­wa­cja Turbo/Oprogramowanie Turbo, ITI Neo­vi­sion Sp. z o.o. nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­alny brak dostępu do funk­cjo­nal­no­ści dodat­ko­wej YouTube

Jak widać YouTube stał się funk­cjo­nal­no­ścią dodat­kową zgod­nie z warun­kami usługi opro­gra­mo­wa­nie turbo. Być może to zapo­wiedź następ­nego wyłą­cze­nia YouTube. O poprzed­nim musieli wie­dzieć gdyż nie dawali reklamy YouTube na pudeł­kach od boxów, jedy­nie na stro­nie i w rekla­mach co dało się łatwo pod­mie­nić i usu­nąć. Nie­stety — pra­cow­nicy punk­tów nie wie­dzieli o cichym wyco­fa­niu tej usługi poprzed­nio. Co do samych warun­ków czy zosta­li­ście z takimi zapo­znani zama­wia­jąc Turbo? Bo ja mam co do tego wątpliwości.

Mój oso­bi­sty problem

A więc nie musi wystę­po­wać u Was. Na początku było wszystko OK jed­nak nie­dawno zaczęły się pro­blemy z zama­wia­niem fil­mów VOD. Mam insta­la­cje dwu-antenową oraz pod­łą­cze­nie do Inter­netu. Klik­nię­cie zamów w fil­mie daw­niej powo­do­wało jego akty­wa­cję już po około 10 minu­tach. Teraz nie akty­wuje się wcale. Muszę dzwo­nić do kon­sul­tan­tów z prośbą o odświe­że­nie upraw­nień. Wtedy kon­sul­tant coś wpi­suje i w tej samej chwili film jest u mnie. Po co więc pie­prze­nie, że wszyst­kie zmiany mogą trwać do 48 godzin? Celowe opóź­nia­nie? Za pierw­szym razem kazano mi nawet cze­kać te 48 jed­nak nic to nie dało. Dopiero wtedy poszło odświe­że­nie i — działa! ;) Następne dwa od razu na prośbę. Fakt fak­tem, że samo­dziel­nie bez tele­fo­no­wa­nia fil­mów zama­wiać już nie mogę. Ostat­nio tra­fi­łem nawet na leni­wego kon­sul­tanta który chyba koń­czył zmianę i nie widział potrzeby odświe­że­nia upraw­nień i szu­kał przy­czyny gdzie indziej każąc na końcu cze­kać, ale godzinę. Za godzinę znowu na niego tra­fi­łem, obie­cał wysłać zgło­sze­nie do tech­nicz­nego i kazał zadzwo­nić za pół godziny. Za pół godziny tra­fi­łem na innego kon­sul­tanta który nie widział żad­nego zgło­sze­nia od poprzed­niego ale wysłał odświe­że­nie i… zadziałało.

Pod­su­mo­wu­jąc

W przy­padku nowego softu jeste­śmy jego teste­rami. Nce nie mogę zarzu­cić nic złego — aktu­ali­za­cja wyszła naprawdę szybko dla kry­tycz­nych błę­dów od ich zgło­szeń — to dobrze. Dzięki temu nie prze­szka­dza mi jako tako, że soft ma tyle błę­dów gdyż szybko one odpa­dają. Jed­nak czy warto aku­rat teraz go kupo­wać czy odcze­kać — oceń sam. Ja mając nadzieję, że soft zosta­nie wkrótce popra­wiony a może roz­wi­jany mogę stwier­dzić, że warto. Szkoda tylko, że Google wymu­siło zawie­sze­nie YouTube‘a. Decy­zja byłaby łatwiej­sza gdyby nowe opro­gra­mo­wa­nie kosz­to­wało mniej, w końcu skoro sprzęt już dali, to wysła­nie sygnału z sate­lity mogłoby być nieco tań­sze, ale jest jak jest. Na zakoń­cze­nie daję fil­mik który pokaże Wam płyn­ność dzia­ła­nia. Pisz­cie w komen­ta­rzach o wra­że­niach :)Zobacz inne ciekawe wpisy:

 • Wszystkie na stronie głównej :)
Tagi: , ,

Fajny wpis? Podziel się:

 • http://automotiveblog.pl zbir­kos

  Ja jesz­cze chyba tro­chę pocze­kam zanim wymie­nię n-box recorder’a na n-box turbo.

 • bastek-turka

  w dniu 10.11.2009 zmie­ni­łem NBOX RECORDER na NBOX RECORDER TURBO z nowym softem duzo jest popra­wek i lep­sze dzia­ła­nie pilota i boxa a płyn­ność dzia­ła­nia jest w porzo
  pozdro

  • http://intensedebate.com/people/kubofonista Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Po ostat­niej aktu­ali­za­cji część pro­ble­mów została naprawiona

 • Mar­cin

  przy­zwy­cza­iłem się do szyb­kiego dostępu do pro­gramu mojej lisy ulu­bio­nych kana­łów (czer­wony przy­cisk na pilo­cie) w turbo to nie działa co mnie bar­dzo iry­tuje, bo nie można w prost spo­sób spraw­dzić co aku­rat na „moich” pro­gra­mach „leci”.….
  Prawdę mówiąc ten jeden niby nie­wielki minus przy­ćmiewa wszyst­kie plusy softu turbo, jestem roz­cza­ro­wany i zdegustowany.

  • http://intensedebate.com/people/kubofonista Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Od nie­dawna można. W EPG ;)

 • Pingback: popularne-strony: nBox Recorder Turbo – Recenzja | Kubofonista HomePage | flaker.pl

 • Pingback: alex-pl: Myślałem o wymianie dekodera #n na nowy m.in. ze względu otagowany youtube | flaker.pl

 • Marek

  Witam !
  Dobrze by było aby ta tele­wi­zja nowej gene­ra­cji (pożal się Boże) naj­pierw zajęła się zwy­kłym recor­de­rem, aby wszyst­kie jego moż­li­wo­ści jakie są rekla­mo­wane zaczęły dzia­łać, a dopiero po jakichś 10-ciu latach niech wpro­wa­dzą turbo! Dla przy­kładu: prze­wi­ja­nie to jest jakieś totalne nie­po­ro­zu­mie­nie, w moim 20 let­nim magne­to­wi­dzie działa 100 razy lepiej, EPG bez pod­glądu obrazu i dźwięu, brak nagry­wa­nia przez inter­net, brak fak­tur itp.. itd.. nie chce mi się już wię­cej pisać. Jed­nym sło­wem sprzęt w powi­ja­kach został wpro­wa­dzony do sprze­daży.
  Pozdra­wiam ! Marek

  • http://intensedebate.com/people/kubofonista Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Prze­wi­ja­nie zostało napra­wione w ostat­niej aktu­ali­za­cji, no poza timeshiftem :)

 • Kono­wał

  Witam

  Wczo­raj uru­cho­mi­łem deko­der TURBO i u mnie nie działa funk­cja zmiany pro­por­cji ekranu po wybra­niu tele­wi­zora 16:9. Co bym nie zazna­czał to obraz pozo­staje bez zmian, czy u Was też tak jest?

  pozdra­wiam

  • http://intensedebate.com/people/kubofonista Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   U mnie jest ok. Możesz spró­bo­wać przez OPT popra­wić sobie na poszcze­gól­nym kanale, bo kanały SD róż­nie nadają

 • http://intensedebate.com/people/96th 96th

  Według mnie to inter­fejs jest prze­sa­dzony. To jest tele­wi­zor, a nie kinowe-domowe cen­trum rozrywki.

  • http://intensedebate.com/people/kubofonista Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Turbo ma być z zało­że­nia domo­wym cen­trum roz­rywki, takie były ich zamiary

 • Grze­gorz

  To w koDcu warto czy nie warto miec Nke??????????????????????????????

 • tom­myHD

  szkoda że nie można odtwa­rzać fil­mów HD z zewnętrz­nego dysku lub pen­driva / po za tym jest OK / jed­nak nadal się wie­sza (jak wszystko co ma scalaki;P

 • Pingback: AdTaily na moim blogu. Dlaczego warto? | Kubofonista HomePage

 • Pawel

  Szkoda wyda­wać tyle kasy na kolo­rowe ikonki, żenua.

 • Syl­wek

  N-ko wra­caj!!!

© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.