[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Archiwum kategorii : Z życia wzięte

RSS feed
O tym jak LinuxPL.com mnie załatwił

O tym jak LinuxPL.com mnie załatwił

Dotych­czas byłem zado­wo­lo­nym klien­tem tej firmy, który zamie­rzał prze­dłu­żyć swój hosting, bo było naprawdę faj­nie. Sup­port odpi­sy­wał bar­dzo szybko, awa­rie były mini­malne — myśla­łem, że ide­al­nie wybra­łem firmę hostin­gową — pole­ca­łem ją nawet zna­jo­mym. Są jed­nak takie chwile gdzie zado­wo­le­nie klienta prze­staje mieć zna­cze­nie, tak oto Linu­xPL powie­dział mi NIE dla hosto­wa­nia mojego głów­nego pro­jektu — w spo­sób w jaki się tego nie robi — bez ostrze­że­nia blo­ku­jąc, co wię­cej: nie infor­mu­jąc nawet o tej blo­ka­dzie, musieli zro­bić to użytkownicy.


Czytaj więcej »

82
Dzień Programisty

Dzień Programisty

13 wrze­śnia — czy wie­cie co to za data? Dziś jest 256 dzień roku a zatem.… dzień pro­gra­mi­sty :) Dla­czego aku­rat 256 dzień? Bo 256 = 28, czyli liczba wszyst­kich moż­li­wych war­to­ści jed­nego bajta infor­ma­cji w jego 8-bitowej postaci. Wedle tra­dy­cji pro­gra­mi­ści powinni posta­rać się ten dzień uczcić w jakiś nie­ty­powy sposób :)

Życzę wszyst­kim pro­gra­mi­stom przy­jem­nej pracy, jak naj­mniej bugów a gdyby się zda­rzyły — łatwego debu­go­wa­nia, jak naj­mniej stresu oraz braku kło­po­tów z upar­tymi klientami :)


Czytaj więcej »

Kategoria: Z życia wzięte
5
Dzień Administratora

Dzień Administratora

Dzień Admi­ni­stra­tora przy­pada na ostatni pią­tek lipca każ­dego roku i jest obcho­dzony od 2000 roku. Celem tego dnia jest wyra­że­nie uzna­nia dla pracy wyko­ny­wa­nej przez admi­ni­stra­to­rów sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych oraz telekomunikacyjnych.

Czy wie­cie, że dziś mamy taki dzień?


Czytaj więcej »

Kategoria: Z życia wzięte
1
nBox Recorder Turbo — Recenzja

nBox Recorder Turbo — Recenzja

Witaj­cie.

Dziś chciał­bym się podzie­lić z Wami wra­że­niami z testu nowego boxa tele­wi­zji N — nBox HDTV Recor­der Turbo. Box ten zapo­wia­dany był jako rewo­lu­cja, 500 GB dysk i inne nowe cie­kawe funk­cje. W dniu odda­nia do użytku nowego boxa na forum N zapa­no­wał jeden wielki chaos. Oka­zało się już dawno przed tym, że te nowe boxy otrzy­mali Ci któ­rzy korzy­stali z poprzed­nich pro­mo­cji m.in. ja, jed­nak z zablo­ko­wa­nymi funkcjami.

Czy warto zapła­cić za ich odblo­ko­wa­nie? Przeczytaj


Czytaj więcej »

Kategoria: Z życia wzięte
18
Bezpieczeństwo sieci WiFi

Bezpieczeństwo sieci WiFi

Witam ponow­nie. W tym arty­kule pra­gnę przy­bli­żyć bez­pie­czeń­stwo bez­prze­wo­do­wych sieci WLAN. Nie­stety wiele osób zapo­mina o pod­sta­wo­wej kwe­stii jaką jest usta­wie­nie choćby klu­cza szyfrowania.

Zapra­szam do lektury


Czytaj więcej »

6
© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.