[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Archiwum kategorii : Poradnik

RSS feed
Jak usunąć opóźnienie mikrofonu w notebookach HP z Windows 7 / Vista

Jak usunąć opóźnienie mikrofonu w notebookach HP z Windows 7 / Vista

Od dłuż­szego czasu jestem szczę­śli­wym posia­da­czem note­bo­oka HP Pavi­lion z serii DV7. Od jakie­goś czasu mam na nim pro­blemy z dźwię­kiem. Ostat­nio rzu­cił mi się w oczy pro­blem opóź­nie­nia mikro­fonu w gło­śni­kach. Nie­stety — opóź­nie­nie rzędu nawet 0,5s jest uciąż­liwe i unie­moż­li­wia nor­malną zabawę cho­ciażby w kara­oke. Nie­stety nie zna­la­złem ogól­nego roz­wią­za­nia a jedy­nie dokładny opis jak to napra­wić w note­bo­okach HP z opro­gra­mo­wa­niem IDT do obsługi dźwięku.  We wpi­sie opi­suję jak usu­nąć opóź­nie­nia mikro­fonu w Win­dows 7 oraz w Viście.


Czytaj więcej »

Kategoria: Oprogramowanie, Poradnik
12
Bezpieczne łamanie Symbiana

Bezpieczne łamanie Symbiana

Hi.
Dziś będzie o tym jak bez­piecz­nie zła­mać Sym­biana. Piszę o tym ponie­waż ostat­nio mia­łem takie coś do zro­bie­nia więc mogę to opi­sać. Ponadto w arty­kule także o tym dla­czego nie­zła­many Sym­bian poważ­nie ogra­ni­cza nasze możliwości


Czytaj więcej »

250
Bezpieczeństwo sieci WiFi

Bezpieczeństwo sieci WiFi

Witam ponow­nie. W tym arty­kule pra­gnę przy­bli­żyć bez­pie­czeń­stwo bez­prze­wo­do­wych sieci WLAN. Nie­stety wiele osób zapo­mina o pod­sta­wo­wej kwe­stii jaką jest usta­wie­nie choćby klu­cza szyfrowania.

Zapra­szam do lektury


Czytaj więcej »

6
© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.