[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Archiwum kategorii : Internet

RSS feed
O tym jak LinuxPL.com mnie załatwił

O tym jak LinuxPL.com mnie załatwił

Dotych­czas byłem zado­wo­lo­nym klien­tem tej firmy, który zamie­rzał prze­dłu­żyć swój hosting, bo było naprawdę faj­nie. Sup­port odpi­sy­wał bar­dzo szybko, awa­rie były mini­malne — myśla­łem, że ide­al­nie wybra­łem firmę hostin­gową — pole­ca­łem ją nawet zna­jo­mym. Są jed­nak takie chwile gdzie zado­wo­le­nie klienta prze­staje mieć zna­cze­nie, tak oto Linu­xPL powie­dział mi NIE dla hosto­wa­nia mojego głów­nego pro­jektu — w spo­sób w jaki się tego nie robi — bez ostrze­że­nia blo­ku­jąc, co wię­cej: nie infor­mu­jąc nawet o tej blo­ka­dzie, musieli zro­bić to użytkownicy.


Czytaj więcej »

82
Zmiana domeny bez zgrzytu…

Zmiana domeny bez zgrzytu…

Witaj­cie.

W ostat­nim wpi­sie infor­mo­wa­łem o zmia­nie adresu bloga na http://kubofonista.net. Domenę tą zaku­pi­łem na dzień przed wyjaz­dem na wczasy. Doko­na­łem odpo­wied­nich mody­fi­ka­cji w panelu, na sta­rej posta­wi­łem odpo­wied­nie prze­kie­ro­wa­nie, popra­wi­łem linki w naj­czę­ściej uży­wa­nych wpi­sach i tu nastał pro­blem. Jak zmie­nić linki we wszyst­kich wpi­sach naraz? Pro­blem ten nasu­nął mi się w zasa­dzie pod­czas wcza­sów. Prze­cież nawet jeśli nie lin­ku­je­cie we wpi­sach to obrazki itd rów­nież pro­wa­dzą do sta­rej domeny. Można pod­piąć starą domenę do tego kata­logu co nową ale z tym róż­nie bywa. Dla­tego opi­szę jak zmie­nić swoją domenę uży­waną w Word­Pres­sie bez zgrzytów!


Czytaj więcej »

Kategoria: Internet
4
Jak zrobić Jabber we własnej domenie

Jak zrobić Jabber we własnej domenie

Witaj­cie.

W poprzed­nim wpi­sie zaty­tu­ło­wa­nym „Jak przejść na Jab­bera?” opi­sy­wa­łem jak zacząć swoją przy­godę z Jab­be­rem. W domyśl­nej opcji był to adres Jab­be­rowy w dome­nie @aqq.eu. Więk­szość z Was na pewno posiada wła­sne domeny, więc dla­czego nie mógłby być to adres w postaci nazwa@mojadomena.pl ? W porad­niku o tym, jak zro­bić sobie ser­wer Jab­bera we wła­snej dome­nie. Zarówno poprzez jego posta­wie­nie jak i Google Apps


Czytaj więcej »

Kategoria: Internet, Tutorial
14
Bezpieczeństwo sieci WiFi

Bezpieczeństwo sieci WiFi

Witam ponow­nie. W tym arty­kule pra­gnę przy­bli­żyć bez­pie­czeń­stwo bez­prze­wo­do­wych sieci WLAN. Nie­stety wiele osób zapo­mina o pod­sta­wo­wej kwe­stii jaką jest usta­wie­nie choćby klu­cza szyfrowania.

Zapra­szam do lektury


Czytaj więcej »

6
© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.