[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Jak zrobić Jabber we własnej domenie

14

Witaj­cie.

W poprzed­nim wpi­sie zaty­tu­ło­wa­nym „Jak przejść na Jab­bera?” opi­sy­wa­łem jak zacząć swoją przy­godę z Jab­be­rem. W domyśl­nej opcji był to adres Jab­be­rowy w dome­nie @aqq.eu. Więk­szość z Was na pewno posiada wła­sne domeny, więc dla­czego nie mógłby być to adres w postaci nazwa@mojadomena.pl ? W porad­niku o tym, jak zro­bić sobie ser­wer Jab­bera we wła­snej dome­nie. Zarówno poprzez jego posta­wie­nie jak i Google Apps

Wyma­ga­nia

Jeśli ser­wer Jab­bera będzie na innej maszy­nie niż ta do któ­rej pro­wa­dzi Twoja domena (ma to miej­sce w Google Apps i Hosted.im) musisz posia­dać moż­li­wość usta­wia­nia rekor­dów SRV dla swo­jej domeny. Jeśli takiej moż­li­wo­ści nie posia­dasz musisz posta­wić ser­wer Jab­bera na tej maszy­nie do któ­rej pro­wa­dzi domena, musisz być wtedy rootem.

W każ­dej z opcji wyma­gana jest wie­dza nt. kon­fi­gu­ro­wa­nia rekor­dów DNS domen, w ejab­berd, także wie­dza z zakresu insta­la­cji pakietów.

Opcja 1 — Google Apps

Ta opcja to nic innego jak Google Talk we wła­snej dome­nie. Opcja dla użyt­kow­ni­ków któ­rzy nie posia­dają wła­snego ser­wera na któ­rym mają upraw­nie­nia admi­ni­stra­tora (roota). Oso­bi­ście Google Talk nie przy­padł mi do gustu o czym pisa­łem we wpi­sie „Żegnaj Google Talk’u…”. Limit kont w tej opcji to 50.  A teraz do rzeczy

 1. Reje­stru­jemy się w Google Apps: click
 2. Po reje­stra­cji Google Apps prosi nas o wery­fi­ka­cję domeny. Wysy­łamy na ser­wer plik o wska­za­nej tre­ści i prze­cho­dzimy weryfikację
 3. Google doda wszyst­kie dostępne usługi, zale­cam usu­nię­cie nie­po­trzeb­nych tak aby pozo­stał sam Google Talk (Czat)
 4. Teraz czas na kon­fi­gu­ra­cję domeny, doda­jemy nastę­pu­jące rekordy:

(Zamiast gmail.com oczy­wi­ście wsta­wiamy swoją domenę)
_xmpp-server._tcp.gmail.com. IN SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.
_xmpp-server._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server1.l.google.com.
_xmpp-server._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server2.l.google.com.
_xmpp-server._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server3.l.google.com.
_xmpp-server._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server4.l.google.com.
_xmpp-client._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5222 talk2.l.google.com.
_xmpp-client._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5222 talk3.l.google.com.
_xmpp-client._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5222 talk4.l.google.com.
_xmpp-client._tcp.gmail.com. IN SRV 5 0 5222 talk.l.google.com.
_xmpp-client._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5222 talk1.l.google.com.

_jabber._tcp.gmail.com. IN SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.
_jabber._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server1.l.google.com.
_jabber._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server2.l.google.com.
_jabber._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server3.l.google.com.
_jabber._tcp.gmail.com. IN SRV 20 0 5269 xmpp-server4.l.google.com.

Kur­sywa — rekordy nie­obecne w doku­men­ta­cji od Google. Doda­nie ich zagwa­ran­tuje zgod­ność z apli­ka­cjami nie pozwa­la­ją­cymi na inny adres ser­wera niż z JIDa, a GTalk domyśl­nie tak ma

Po tym zabiegu posia­damy Jab­bera we wła­snej dome­nie hosto­wa­nego przez Google.

Opcja 2 (naj­prost­sza) — Hosted.im

W zasa­dzie tego tu nie było na początku. f055 mi zasu­ge­ro­wał i prze­te­sto­wa­łem. Hosted.im jest ser­wi­sem hostu­ją­cym za darmo naszą domenę na ejabberdzie.

Po wej­ściu na stronę i zare­je­stro­wa­niu się wpi­su­jemy nazwę domeny, i wysko­czą nam potrzebne rekordy do doda­nia. Po doda­niu ich w panelu zarzą­dza­nia DNS swo­jej domeny i klik­nię­ciu check pokaże nam się moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia ejabberd.a — Setup. Ostatni krok to już tylko doda­nie użyt­kow­ni­ków, ich mak­sy­malna liczba to 10.

I oto działa, jest to naj­prost­sza metoda.

Opcja 3 — Ejabberd

Opis dla Debiana :)

 1. Insta­lu­jemy Ejab­berd:
  aptitude install ejabberd lub apt-get install ejabberd
 2. Teraz czas na kon­fi­gu­ra­cję:
  nano /etc/ejabberd/ejabberd.cfg
 3. Nada­jemy sobie admina poprzez odna­le­zie­nie i uzu­peł­nie­nie lini podob­nej do tej:
  {acl, admin, {user, "twojuser", "twojadomena"}}.
 4. Dopi­su­jemy swoją domenę, nieco niżej:
  {hosts, ["twojadomena"]}.
 5. Restar­tu­jemy ser­wer:
  ejabberdctl restart
 6. Reje­stru­jemy sobie konto:
  ejabberdctl register twojnick twojadomena twojehaslo
 7. Jeśli Jab­ber stoi na innej maszy­nie usta­wiamy rekordy SRV:
  jid.twojadomena.pl. A ipserweraejabberd
  _xmpp-client._tcp.twojadomena.pl. SRV 10 0 5222 jid.twojadomena.pl.
  _xmpp-server._tcp.twojadmoena.pl. SRV 10 0 5269 jid.twojadomena.pl.

Od tej chwili posia­damy Jab­bera hosto­wa­nego przez sie­bie we wła­snej domenie.

Pod­su­mo­wu­jąc

Jeśli popraw­nie wyko­na­li­ście wszyst­kie kroki komu­ni­ka­cja od Was i do Was z innych ser­we­rów jest moż­liwa, a zatem posia­da­cie JIDa we wła­snej domenie :)

Opisz­cie jak wam poszło ;]


Zobacz inne ciekawe wpisy:


Fajny wpis? Podziel się:

 • http://blipi.pl f055

  Sprawdź też http://hosted.im

 • cairel

  Też korzy­stam z histed.im szkoda że tylko 10 kont pozwa­lają akty­wo­wać na razie ( wkrótce ma sie to zmie­nić no ale to nowa usługa więc kto wie ile to wkrótce potrwa)usługa za free jest prze­cież wiec da sie prze­żyć ;). Do Google Apps przy­dało by sie podac kon­fi­gu­ra­cje MX. Ogól­nie wpis na odwal sie. Nie bede tylko maru­dzić i sam cos po peł­nie w wol­nej chwili i tyle. Pozdra­wiam wierny czy­tel­nik maruda :)

 • http://advmdev.pl/ AdvM­Dev

  Ale te SRV to może do tabelki daj czy coś, bo cho­ler­nie nie­czy­telne są… ;)

 • Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

  @ AdvM­Dev:
  Czy ja wiem, czy aż tak mocno nieczytelne?

 • http://intensedebate.com/people/96th 96th

  Mam nadzieje że mi zadziała na linuxpl.com po świętach :)

  • http://intensedebate.com/people/kubofonista Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Nie­stety nie. Opcja 3 wymaga upraw­nień super użyt­kow­nika (root)

 • http://intensedebate.com/people/ppw ppw

  O mój boże! Cudu­jesz ;).
  Nie lepiej było opi­sać kon­fi­gu­ra­cję Jab­bera na OVH?
  Pięć minut roboty z managerav3 i gotowe.
  10zł dla domeny .pl to nie jest dużo nawet jak na sam server Jab­bera a mamy jesz­cze troszkę miej­sca na stronę inter­ne­tową. Może nic poważ­nego się tam nie zmie­ści ale można usta­wić na przy­kład redi­rect w JS.

  • http://intensedebate.com/people/kubofonista Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

   Nie­stety nie :) OVH ma limit 1 konta Jab­be­ro­wego — to strasz­nie mało

   • http://intensedebate.com/people/ppw ppw

    Można doku­pić dodat­kowe niepotrzebne-i-drogie-opcje.
    Albo na ser­wer wir­tu­alny — mak­sy­malna ilość konto pocztowych/jabber bez dodat­ko­wych opcji:
    –Per­so­nal: 10 kont (9,75 PLN/msc)
    –Pro: 100 kont (24,38 PLN/msc)
    –Busi­ness: 1000 kont (48,88 PLN/msc)
    –Pre­mium: 1000 kont (97,60 PLN/msc)

 • Dag­gera

  Póki co stoi na Google APS — które baaar­dzo mnie dener­wuje. Jak będę mieć chwilkę, to insta­luję ejabberd ;-)

 • http://itunix.eu/ Saki

  Dzięki two­jemu arty­ku­łowi posta­wi­łem ser­wer na Debia­nie w nie­całe 1 min.

 • roz­pru­wek

  pomoże mi ktoś z hosted.im
  jak dodam te konta to jak usta­wić jab­bera (np. Palringo)

  • roz­pru­wek

   SPOKO JUŻ WSZYSTKO WIEM
   MAM JABBERA I MI WSZYSTKO DZIAŁA ALE DLA POTWIERDZENIA MÓGŁBY MI KTOŚ NAPISAĆ WIADOMOŚĆ DO admin@jab3gp.p1.im
   Z konta gosc1@jab3gp.p1.im hasło gosc1

 • Budek
© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.