[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Jak usunąć opóźnienie mikrofonu w notebookach HP z Windows 7 / Vista

12

Od dłuż­szego czasu jestem szczę­śli­wym posia­da­czem note­bo­oka HP Pavi­lion z serii DV7. Od jakie­goś czasu mam na nim pro­blemy z dźwię­kiem. Ostat­nio rzu­cił mi się w oczy pro­blem opóź­nie­nia mikro­fonu w gło­śni­kach. Nie­stety — opóź­nie­nie rzędu nawet 0,5s jest uciąż­liwe i unie­moż­li­wia nor­malną zabawę cho­ciażby w kara­oke. Nie­stety nie zna­la­złem ogól­nego roz­wią­za­nia a jedy­nie dokładny opis jak to napra­wić w note­bo­okach HP z opro­gra­mo­wa­niem IDT do obsługi dźwięku.  We wpi­sie opi­suję jak usu­nąć opóź­nie­nia mikro­fonu w Win­dows 7 oraz w Viście.

Jak usu­nąć opóź­nie­nia? Całość spro­wa­dza się do włą­cze­nia moni­tora wej­ścia. Mikro­fon wtedy zaczyna być widzialny w usta­wie­niach gło­śni­ków jako dodat­kowy regu­la­tor wej­ścia. Dzięki temu nie trzeba uru­cha­miać mu manu­al­nego prze­sy­ła­nia dźwięku na gło­śniki i jak sądzę omija się wtedy pośred­nic­two sys­temu w całej procedurze.

W przy­padku note­bo­oków HP do zarzą­dza­nia dźwię­kiem domyśl­nie zain­sta­lo­wany jest pro­gram IDT. Należy doko­nać jego down­grade a więc odin­sta­lo­wu­jemy pro­gram i restar­tu­jemy kom­pu­ter. Po restar­cie należy zain­sta­lo­wać zdown­gra­do­waną wer­sję (klik­nij) a następ­nie zre­star­to­wać komputer.

Otwie­ramy teraz edy­tor reje­stru (rege­dit) oraz uda­jemy się do HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0007\Settings\filter\Speaker1\ gdzie zmie­niamy war­tość Disa­ble­Mi­cIn­From­Ren­der hex:01 na hex:00. Nowe usta­wie­nie będzie wyglą­dać następująco:

Wyko­nu­jemy kolejny restart oraz kli­kamy pra­wym przy­ci­skiem na ikonkę gło­śnika w trayu wybie­ra­jąc urzą­dze­nia do odtwa­rza­nia. Następ­nie po otwar­ciu swo­jego urzą­dze­nia widoczny będzie dodat­kowy suwak dla mikrofonu:

Zakła­da­jąc, że potrze­bu­jemy sły­szeć mikro­fon w gło­śni­kach, usta­wiamy ten suwak na maksa oraz usu­wamy wyci­sze­nie. Można poku­sić się o opcje nagry­wa­nia oraz zwięk­sze­nie wydaj­no­ści mikro­fonu. Nie spo­wo­duje to tym razem skut­ków ubocznych.

Teo­re­tycz­nie mikro­fon powi­nien być teraz sły­szalny w gło­śni­kach bez opóź­nie­nia. Teo­re­tycz­nie, gdyż może nie być w ogóle sły­szalny. Poja­wia się tutaj magiczne roz­wią­za­nie. Należy otwo­rzyć mini panel od IDT:

Teraz mikro­fon jest już sły­szalny w gło­śni­kach. Jeśli uwa­żasz, że zbyt cicho to można otwo­rzyć sobie mik­ser i tro­chę ści­szyć apli­ka­cję do odtwa­rza­nia muzyki. Wpis pew­nie więk­szo­ści z Was się nie przyda ale publi­kuję gdyż mia­łem poważny pro­blem ze zna­le­zie­niem tego, i może wyko­rzy­stam w przy­szło­ści po rein­sta­la­cji systemu ? ;)


Zobacz inne ciekawe wpisy:

 • Wszystkie na stronie głównej :)

Fajny wpis? Podziel się:

 • Sebek

  Siemka. Mam ten sam pro­blem ale nie­stety pró­bo­wa­łem Two­jego spo­sobu i nie­stety nie działa mi w ogóle ta wer­sja IDT. Po restar­cie nie ma dźwięku i nie odpala się IDT.

 • http://kubofonista.net Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

  To dosyć zasta­na­wia­jące — u mnie poszło ok zarówno z wer­sją jak i dzia­ła­niem. Spró­buj zain­sta­lo­wać naj­now­szą i doko­nać sam trick z reje­strem — a jeśli klu­cza nie ma — dodać. Daj znać :)

 • Sebek

  Tego też już pró­bo­wa­łem. Cho­dzi o to że mam ina­czej wszystko roz­miesz­czone gdy kliknę pra­wym na iko­nie gło­śnika i wybiorę urzą­dze­nia do odtwa­rza­nia. Mam angiel­ską wer­sje języ­kową win­dowsa. Mam nadzieję że mogę tutaj wrzu­cić zdję­cie tego to wtedy sam zobaczysz.

  [IMG]http://www.fotoszok.pl/upload/b1df3459.jpg[/IMG]

 • http://kubofonista.net Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

  A po otwar­ciu Spe­akers and Dual Head­pho­nes co widzisz w zakładce Poziomy/Levels?

 • Sebek

  Zga­dza się:) To było to. Tylko nie wie­dzia­łem że to trzeba tam wejść. Ale już mam ten suwak i wszystko usta­wi­łem tak jak opi­sa­łeś. Ale nie­stety pro­blem nie znik­nął… Otwie­ram ten mini panel i wyska­kuje mi takie oto cudo:

  [IMG]http://www.fotoszok.pl/upload/70279c9c.jpg[/IMG]

  Czy to tak powinno wyglą­dać?? Bo nie­stety mimo tego panelu pro­blem pozo­stał nieruszony…

 • http://kubofonista.net Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

  Tak dokład­nie tak. Po usta­wie­niu przed­tem mikro­fonu na full 100% powinno dzia­lać. Można poku­sić się także o zwięk­sze­nie wydaj­no­ści mikro­fonu opi­sane we wpisie.

 • Sebek

  Nie­stety nie działa… Nadal jest takie samo opóź­nie­nie. Wydaje mi się że mikro­fon nadal jest odtwa­rzany przez IDT bo nawet jak ten nowy suwak dam na zero to mikro­fon sły­szę w głośnikach.

 • http://kubofonista.net Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

  Należy zatem wyłą­czyć nasłu­chi­wa­nie mikro­fonu w jego ustawieniach

  2010/5/13, Disqus <>:

 • Sebek

  Pró­bo­wa­łem już tak. Wtedy nie­stety nie sły­szę mikro­fonu w ogóle…

 • Sebek

  Tak wła­śnie zro­bi­łem i nie­stety nadal nie działa…

 • http://kubofonista.net Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

  Wyłącz nasłu­chi­wa­nie mikro­fonu i zrób jak opi­sa­łem a póź­niej — włącz jakiś odtwa­rzacz i kartę Nagry­wa­nie w Panelu Sterowania->Dźwięk. U mnie tak działa

 • Zda­nek

  Witam,mam win 7 i nie mam 4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318007 , tylko do 0006. Na początku wbu­do­wany mikro­fon nie cho­dził wcale, teraz po aktu­ali­za­cji od MS zaczął dzia­łać, ale dalej pro­blem opóź­nie­nia został na zewnętrz­nym i wbu­do­wa­nym mikro­fo­nie. Dodam, że nie mam nic dodat­kowo zain­sta­lo­wa­nego, prócz tego co dał Win­dows wraz ze swo­imi aktu­ali­za­cjami. Moja karta to cone­xant high defi­ni­tion smar­tau­dio 221. Pozdra­wiam i pomocy!:)

© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.