[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Dzień Administratora

1

Dzień Admi­ni­stra­tora przy­pada na ostatni pią­tek lipca każ­dego roku i jest obcho­dzony od 2000 roku. Celem tego dnia jest wyra­że­nie uzna­nia dla pracy wyko­ny­wa­nej przez admi­ni­stra­to­rów sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych oraz telekomunikacyjnych.

Czy wie­cie, że dziś mamy taki dzień?

Z oka­zji dnia admi­ni­stra­tora życzę wszyst­kim admi­ni­stra­to­rom dłu­giego uptime, jak naj­mniej ker­nel pani­ców, braku samo­ist­nych for­ma­tów, nie­pa­da­ją­cych dys­ków i ogól­nie wszyst­kiego najlepszego :)

A teraz coś dla znu­dzo­nych administratorów:

A na popra­wie­nie sobie nastroju zachę­cam do obej­rze­nia nie­mal kla­sycz­nego fil­miku — roz­mowy admi­ni­stra­tora z użyt­kow­ni­kiem który twier­dzi, że „website is down”.


Zobacz inne ciekawe wpisy:


Fajny wpis? Podziel się:

  • http://www.janpogocki.pl Jan Pogocki

    Ten fil­mik jest zaje… :D Myśla­łem, że wykor­kuję ze śmiechu ;)

© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.