[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Bezpieczne łamanie Symbiana

250

Hi.
Dziś będzie o tym jak bez­piecz­nie zła­mać Sym­biana. Piszę o tym ponie­waż ostat­nio mia­łem takie coś do zro­bie­nia więc mogę to opi­sać. Ponadto w arty­kule także o tym dla­czego nie­zła­many Sym­bian poważ­nie ogra­ni­cza nasze możliwości

Dla­czego nie­zła­many Sym­bian jest uciążliwy?

Każda apli­ka­cja insta­lo­wana na Sym­bia­nie aby się zain­sta­lo­wać wymaga tego aby była pod­pi­sana. Jeśli twórcą apli­ka­cji jest jakaś firma itd. nie ma pro­blemu — jest ona na pewno pod­pi­sana. Pro­blem poja­wia się w momen­cie kiedy chcemy zain­sta­lo­wać apli­ka­cję do inge­ren­cji np. w sys­tem. Apli­ka­cja taka jest nie­pod­pi­sana i nawet mając cer­ty­fi­kat po pod­pi­sa­niu ona nie ma prawa zadzia­łać bo czę­sto wymaga dodat­ko­wych upraw­nień któ­rych żadna apli­ka­cja na nie­zła­ma­nym sys­te­mie nie jest w sta­nie otrzymać.

Czemu wymy­ślono te uciąż­liwe podpisy?

Te pod­pisy są jako pozorna ochrona przed pirac­twem. Żaden crac­ker nie pod­pi­sze prze­cież swo­jej apli­ka­cji publicz­nym cer­ty­fi­ka­tem ponie­waż pod­pis cyfrowy jest jak papie­rowy — nie można się wyrzec tego, że się go oso­bi­ście umie­ściło. Ale pod­pis ten może prze­szka­dzać nor­mal­nym użyt­kow­ni­kom któ­rzy np insta­lują apli­ka­cje nie­pod­pi­sane bez­po­śred­nio z tele­fonu. Nie wni­kajmy w to dla­czego są one nie pod­pi­sane bo tu mogą być różne powody.

Przejdźmy teraz do pro­cesu łama­nia Symbiana.

Odpo­wie­dzial­ność

NIE PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKŁE Z WYKONANIA PORAD ZAWARTYCH W TYM ARTYKULE. SPOSÓB TEN PRZEPROWADZAŁEM KILKAKROTNIE BEZ ŻADNYCH SZKÓD JEDNAKŻE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI WYKONUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!

Łamiemy Sym­biana

Z góry mówię, że nie będzie łatwo. Pro­ces który tu opi­szę jest jed­nym z trud­niej­szych w tej dzie­dzi­nie, nie posłu­gu­jemy się gotową apli­ka­cją która jed­nym klik­nie­ciem udo­stępni nam kata­log sys­te­mowy, robimy to ina­czej ale opis ten działa na więk­szej ilo­ści telefonów.

Pro­ce­dura prze­zna­czona jest dla Sym­biana S60 9.1, 9.2 i 9.3.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DZIAŁANIA UPEWNIJ SIĘ CZY TWÓJ MODEL TELEFONU DA SIĘ ZŁAMAĆ (NP. CZY W TWOIM FIRMWARE NIE ZOSTAŁO TO JUŻ ZABLOKOWANE)

Nie­stety czę­sto pro­du­cenci zamiast zro­bić coś poży­tecz­nego blo­kują tylko moż­li­wość łama­nia i mamy wtedy do czy­nie­nia z „apli­ka­cja już zainstalowana”.

Nie­zbędne oprogramowanie

Do prze­pro­wa­dze­nia tej pro­ce­dury należy pobrać odpo­wied­nie pliki. Naj­le­piej zro­bić to pobie­ra­jąc moją paczkę: click (pass: kubofonista.net). Po roz­pa­ko­wa­niu zain­sta­luj Hel­lo­Car­bide (uwaga, cer­ty­fi­kat pliku zawar­tego w paczce wygasł więc jest pro­blem z insta­la­cją, należy cof­nąć datę w tele­fo­nie o rok, wtedy uda się zain­sta­lo­wać ta apli­ka­cję) oraz X-Plore. Udało się zain­sta­lo­wać bez pro­blemu? No to przy­stę­pu­jemy do procedury

Jakiego mam Symbiana?

Sym­bian 9.1:

Nokia: 3250, 5500, E50, E60, E61, E61i, E62, E65, E70, N71, N73, N75, N77, N80, N91, N92, N93, N93i

Sym­bian 9.2:

Nokia: 5700, 6110, 6120c, 6121c, 6124, 6290, E51, E63, E66, E71, E90, N76, N81, N81 8GB, N82, N95, N95 8GB
Sam­sung (SGH-…): g810, i400, i450, i520, i550, i550w, i560

Sym­bian 9.3:

Nokia: 5320, 5630, 6210 Navi­ga­tor, 6220c, 6650, E55, E75, N78, N79, N85, N86, N96
Sam­sung: i8510

Kiedy to nie zadziała?

Ope­ra­cja nie zadziała na telefonach:

 • 6120 z FW 06.01 i nowszymi
 • 6210 z FW 03.25 i nowszymi
 • 6650f z FW 3.31 i nowszymi
 • N79 (praw­do­po­dob­nie)
 • N81/N81 8GB z FW v21.0.008 i nowszymi
 • N82 z FW v30.0.019 i nowszymi
 • N95 z FW v31.0.014 i nowszymi
 • N96
 • E51 z FW v300.34.56 i nowszymi
 • E65 z FW v4.0633.74.00 i nowszymi
 • E66 z FW v110.07.126 i nowszymi
 • E71 z FW v110.07.127 i nowszymi
 • E90 z FW v300.34.84 i nowszymi

Łamiemy krok po kroku

1. Zależ­nie od posia­da­nej wer­sji Sym­biana wrzu­camy na kartę pamięci odpo­wiedni installserver.exe z paczki. Dla Sym­biana 9.3 będzie dzia­łał plik z 9.2. Nie masz karty pamięci? Nie szko­dzi, możesz wrzu­cić plik przez PCSu­ite do pamięci tele­fonu, byle tylko tak abyś go odnalazł.

2. Otwie­ramy apli­ka­cję X-Plore oraz prze­cho­dzimy do jej kon­fi­gu­ra­cji (wci­skamy 0 lub wybie­ramy Menu->Narzędzia->Konfiguracja)

W kon­fi­gu­ra­cji widzimy różne opcje, jeśli X-Plore nie włą­czył Ci się po pol­sku to zjedź do Lan­gu­age i wybierz Polish. Teraz two­rzymy sobie taki widok okna konfiguracyjnego:

Symbian opcje XPLORE

Kli­kamy wstecz, otwie­ramy sobie C: i jedziemy do kata­logu sys. Jak widać nie można w niego wejść (brak przy nim +)

XPLORE sys

Teraz mini­ma­li­zu­jemy X-Plore. UWAGA! Musi być zmi­ni­ma­li­zo­wany, tak aby można było do niego wró­cić, jak go zamkniesz to cała pro­ce­dura na marne! Otwie­ramy Hel­lo­Car­bide i wybieramy:

HelloCarbide

Teraz nastąpi cała seria pytań. Na wszyst­kie trzeba odpo­wie­dzieć Yes, cier­pli­wość też nie­stety trzeba mieć. A i suk­ce­sem będzie jak po tej ope­ra­cji nie będzie­cie każ­demu przytakiwać :)

Po tej czyn­no­ści wra­camy do X-Plore. Widzimy, że dostęp do kata­logu „sys” już jest. Wra­camy do karty pamięci (E:) lub miej­sca gdzie wgra­li­śmy installserver.exe odpo­wiedni, pod­świe­tlamy go. Wybie­ramy Menu->Edytuj->Kopiuj.

XPLORE Kopiuj

Teraz nie wolno nam wcho­dzić do kata­logu środ­ko­wym / twier­dzą­cym czy jak to nazy­wa­cie przy­ci­skiem. Robimy to naci­ska­jąc kla­wisz „w lewo” lub „w prawo”. Nawi­gu­jemy sobie do C:sys. Pod­świe­tlamy kata­log bin i wci­skamy środ­kowy przy­cisk tak aby upu­ścić tam installserver.exe. Powi­nien się tam poja­wić. Należy teraz zre­star­to­wać telefon.

Sym­bian został złamany!

Sym­bian został wła­śnie zła­many. Można już insta­lo­wać apli­ka­cje bez pod­pi­sów. W sumie jeśli pomy­li­łeś wer­sję Sym­biana to nie, nie można! Nie zain­sta­lu­jesz nic, więc wyko­naj pro­ce­durę od nowa. A jak to usu­nąć? Popro­stu ska­suj ten plik z C:sysbin i sys­tem będzie odła­many. Nt. gwa­ran­cji się nie wypo­wia­dam, podobno się nie traci, inni mówią, że się traci. Lepiej jed­nak przed odda­niem tele­fonu do ser­wisu odkrę­cić tą operację :).

Miłej zabawy zła­ma­nym Symbianem!


Zobacz inne ciekawe wpisy:

 • Wszystkie na stronie głównej :)

Fajny wpis? Podziel się:

 • http://kubofonista.net/bezpieczne-lamanie-symbiana/comment-page-3#comments amix

  Witam. mam pro­blem z hello jak naci­skam menu 1 to mi wraca do menu glow­nego. Pro­sze o pomoc!!

 • http://ded se7en

  mi tez to wywala co sie dzieje

 • Jakub

  Naprawde wiel­kie dzięki szu­ka­łem kilka dni dobrego spo­sobu a tu chwila i po spra­wie thx pozdro :P

 • A7xxd

  Dzięki stary :D przy­dało sie na mojej wie­ko­wej nokii n95 :]

 • regna­tor

  Nie wiem jakim cudem ale u mnie to zadzia­łało. A pró­bo­wa­łem już setki metod, aż w końcu odpu­ści­łem na długi czas. Dzi­siaj posta­no­wi­łem znowu poszu­kać aż natra­fi­łem na twoją stronkę i stwier­dzi­łem że spró­buję bo tego spo­sobu jesz­cze nie testo­wa­łem (testo­wa­łem wcze­śniej Hel­loXy wszyst­kie wer­sje, nor­ton hack itp ). Zain­sta­lo­wa­łem, sko­pio­wa­łem i.… ZADZIAŁAŁO WRESZCIE. A z tym Hel­lo­Car­bide to pierw­szy raz się spotykam.

  Myśla­łem też że nie zadziała z powodu tego co napi­sa­łeś w uwa­gach, a co na szczę­ście nie oka­zało się prawdą. Napi­sa­łeś „ope­ra­cja nie zadziała na tele­fo­nach E66 z FW v110.07.126 i nowszymi”

  Na szczę­ście to nie oka­zało się prawdą. Mam Nokię E66 z FW v200.21.118 RM-343 i u mnie zadzia­łało.
  DZIĘKI !

 • Kamil Kobek

  Zief, Nokia N95 8 GB V30.0.018, 23–07-08, RM-320, Nokia N95 (F8.02)

  dla isn­ta­la­cji x plo­rer data 24.07.2009
  dla insta­la­cji hel­lo­ca­bridge data 10.06.2008

 • gre­gor

  nokia 6210 navi
  04.13
  01.12.2008
  04.13.157.05
  28.05.2009
  rm-369

 • http://intensedebate.com/people/kubofonista Jakub ‘Kubo­fo­ni­sta’ Furman

  Szu­kać innej metody skoro Hel­lo­Car­bide nie jest w sta­nie pomóc. Wkrótce ją opiszę

 • Yahoo

  wtedy wra­casz do x plore i robisz dalej

 • GrzehQ

  Potwier­dzam, zła­ma­łem takim spo­so­bem nokie 6650 F. Działa bez zarzutu

 • Quake96

  Czemu mi przy insta­la­cji X-plore wyska­kuje błąd cer­ty­fi­katu? Mam datę usta­wioną na 10.06.2008

 • bogd

  Witam
  Czy ktoś upo­rał się z Nokią N96-mam pro­blem
  Pozdra­wiam
  bogd

 • vvinci

  mam taki sam pro­blem… pomocy

 • Quake96

  dzięki, już skmi­ni­łem jak to zrobić

  Przy insta­la­cji Hel­lo­Car­bide usta­wiamy datę na 10.06.2008
  Przy insta­la­cji X-plore usta­wiamy datę na 04.05.2009

  Dzięki tobie mistrzu, zła­ma­łem naresz­cie sym­biana! Dzię­kuje bardzo :)

© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.