[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Archiwum dla autora

O tym jak LinuxPL.com mnie załatwił

O tym jak LinuxPL.com mnie załatwił

Dotych­czas byłem zado­wo­lo­nym klien­tem tej firmy, który zamie­rzał prze­dłu­żyć swój hosting, bo było naprawdę faj­nie. Sup­port odpi­sy­wał bar­dzo szybko, awa­rie były mini­malne — myśla­łem, że ide­al­nie wybra­łem firmę hostin­gową — pole­ca­łem ją nawet zna­jo­mym. Są jed­nak takie chwile gdzie zado­wo­le­nie klienta prze­staje mieć zna­cze­nie, tak oto Linu­xPL powie­dział mi NIE dla hosto­wa­nia mojego głów­nego pro­jektu — w spo­sób w jaki się tego nie robi — bez ostrze­że­nia blo­ku­jąc, co wię­cej: nie infor­mu­jąc nawet o tej blo­ka­dzie, musieli zro­bić to użytkownicy.


Czytaj więcej »

82
Dzień Programisty

Dzień Programisty

13 wrze­śnia — czy wie­cie co to za data? Dziś jest 256 dzień roku a zatem.… dzień pro­gra­mi­sty :) Dla­czego aku­rat 256 dzień? Bo 256 = 28, czyli liczba wszyst­kich moż­li­wych war­to­ści jed­nego bajta infor­ma­cji w jego 8-bitowej postaci. Wedle tra­dy­cji pro­gra­mi­ści powinni posta­rać się ten dzień uczcić w jakiś nie­ty­powy sposób :)

Życzę wszyst­kim pro­gra­mi­stom przy­jem­nej pracy, jak naj­mniej bugów a gdyby się zda­rzyły — łatwego debu­go­wa­nia, jak naj­mniej stresu oraz braku kło­po­tów z upar­tymi klientami :)


Czytaj więcej »

Kategoria: Z życia wzięte
5
Dzień Administratora

Dzień Administratora

Dzień Admi­ni­stra­tora przy­pada na ostatni pią­tek lipca każ­dego roku i jest obcho­dzony od 2000 roku. Celem tego dnia jest wyra­że­nie uzna­nia dla pracy wyko­ny­wa­nej przez admi­ni­stra­to­rów sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych oraz telekomunikacyjnych.

Czy wie­cie, że dziś mamy taki dzień?


Czytaj więcej »

Kategoria: Z życia wzięte
1
Jak usunąć opóźnienie mikrofonu w notebookach HP z Windows 7 / Vista

Jak usunąć opóźnienie mikrofonu w notebookach HP z Windows 7 / Vista

Od dłuż­szego czasu jestem szczę­śli­wym posia­da­czem note­bo­oka HP Pavi­lion z serii DV7. Od jakie­goś czasu mam na nim pro­blemy z dźwię­kiem. Ostat­nio rzu­cił mi się w oczy pro­blem opóź­nie­nia mikro­fonu w gło­śni­kach. Nie­stety — opóź­nie­nie rzędu nawet 0,5s jest uciąż­liwe i unie­moż­li­wia nor­malną zabawę cho­ciażby w kara­oke. Nie­stety nie zna­la­złem ogól­nego roz­wią­za­nia a jedy­nie dokładny opis jak to napra­wić w note­bo­okach HP z opro­gra­mo­wa­niem IDT do obsługi dźwięku.  We wpi­sie opi­suję jak usu­nąć opóź­nie­nia mikro­fonu w Win­dows 7 oraz w Viście.


Czytaj więcej »

Kategoria: Oprogramowanie, Poradnik
12
nBox Recorder Turbo — Recenzja

nBox Recorder Turbo — Recenzja

Witaj­cie.

Dziś chciał­bym się podzie­lić z Wami wra­że­niami z testu nowego boxa tele­wi­zji N — nBox HDTV Recor­der Turbo. Box ten zapo­wia­dany był jako rewo­lu­cja, 500 GB dysk i inne nowe cie­kawe funk­cje. W dniu odda­nia do użytku nowego boxa na forum N zapa­no­wał jeden wielki chaos. Oka­zało się już dawno przed tym, że te nowe boxy otrzy­mali Ci któ­rzy korzy­stali z poprzed­nich pro­mo­cji m.in. ja, jed­nak z zablo­ko­wa­nymi funkcjami.

Czy warto zapła­cić za ich odblo­ko­wa­nie? Przeczytaj


Czytaj więcej »

Kategoria: Z życia wzięte
18
Zmiana domeny bez zgrzytu…

Zmiana domeny bez zgrzytu…

Witaj­cie.

W ostat­nim wpi­sie infor­mo­wa­łem o zmia­nie adresu bloga na http://kubofonista.net. Domenę tą zaku­pi­łem na dzień przed wyjaz­dem na wczasy. Doko­na­łem odpo­wied­nich mody­fi­ka­cji w panelu, na sta­rej posta­wi­łem odpo­wied­nie prze­kie­ro­wa­nie, popra­wi­łem linki w naj­czę­ściej uży­wa­nych wpi­sach i tu nastał pro­blem. Jak zmie­nić linki we wszyst­kich wpi­sach naraz? Pro­blem ten nasu­nął mi się w zasa­dzie pod­czas wcza­sów. Prze­cież nawet jeśli nie lin­ku­je­cie we wpi­sach to obrazki itd rów­nież pro­wa­dzą do sta­rej domeny. Można pod­piąć starą domenę do tego kata­logu co nową ale z tym róż­nie bywa. Dla­tego opi­szę jak zmie­nić swoją domenę uży­waną w Word­Pres­sie bez zgrzytów!


Czytaj więcej »

Kategoria: Internet
4
Jak zrobić Jabber we własnej domenie

Jak zrobić Jabber we własnej domenie

Witaj­cie.

W poprzed­nim wpi­sie zaty­tu­ło­wa­nym „Jak przejść na Jab­bera?” opi­sy­wa­łem jak zacząć swoją przy­godę z Jab­be­rem. W domyśl­nej opcji był to adres Jab­be­rowy w dome­nie @aqq.eu. Więk­szość z Was na pewno posiada wła­sne domeny, więc dla­czego nie mógłby być to adres w postaci nazwa@mojadomena.pl ? W porad­niku o tym, jak zro­bić sobie ser­wer Jab­bera we wła­snej dome­nie. Zarówno poprzez jego posta­wie­nie jak i Google Apps


Czytaj więcej »

Kategoria: Internet, Tutorial
14
Bezpieczne łamanie Symbiana

Bezpieczne łamanie Symbiana

Hi.
Dziś będzie o tym jak bez­piecz­nie zła­mać Sym­biana. Piszę o tym ponie­waż ostat­nio mia­łem takie coś do zro­bie­nia więc mogę to opi­sać. Ponadto w arty­kule także o tym dla­czego nie­zła­many Sym­bian poważ­nie ogra­ni­cza nasze możliwości


Czytaj więcej »

250
Bezpieczeństwo sieci WiFi

Bezpieczeństwo sieci WiFi

Witam ponow­nie. W tym arty­kule pra­gnę przy­bli­żyć bez­pie­czeń­stwo bez­prze­wo­do­wych sieci WLAN. Nie­stety wiele osób zapo­mina o pod­sta­wo­wej kwe­stii jaką jest usta­wie­nie choćby klu­cza szyfrowania.

Zapra­szam do lektury


Czytaj więcej »

6
© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.