[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

O tym jak sklep RAM.NET.PL leci w kulki

O tym jak sklep RAM.NET.PL leci w kulki

Kolejny wpis z serii „O tym jak” — tym razem opi­suję swoją przy­godę ze skle­pem RAM.NET.PL który to repre­zen­tuje żenu­jące podej­ście do klienta, zmie­nia cenę towaru po przy­ję­ciu zamó­wie­nia do reali­za­cji oraz nie raczy o tym poin­for­mo­wać, mógł­bym sobie czekać …


Czytaj więcej »

Kategoria: Internet
10
Seopilot.pl — Zupełnie nowe podejście do sprzedaży linków

Seopilot.pl — Zupełnie nowe podejście do sprzedaży linków

Seopilot.pl jest dość mło­dym pol­skim ser­wi­sem umoż­li­wia­ją­cym sprzedaż/zakup lin­ków. Nie byłoby w tym nic szcze­gól­nego, w końcu sys­tem jak sys­tem, gdyby nie zupeł­nie nowe, nie­spo­ty­kane dotąd podej­ście do wyna­gro­dze­nia wydaw­ców. Seopi­lot nie płaci bowiem za sprze­dane linki lecz za udo­stęp­nianą powierzch­nię, nie ważne czy linki się wyświe­tlają czy nie, wydawca otrzy­muje stałe wyna­gro­dze­nie, kwotę na jaką został wyce­niony jego serwis.


Czytaj więcej »

Kategoria: Internet
26


Sellsation — sieć reklamowa dla zakupów grupowych

Sellsation — sieć reklamowa dla zakupów grupowych

Sellsation.com to nowa sieć rekla­mowa opra­co­wana przez Pro­link S.A. dla potrzeb reklam doty­czą­cych zaku­pów gru­po­wych. Plat­forma ma za zada­nie uła­twić rekla­mo­daw­com dotar­cie do swo­ich poten­cjal­nych klien­tów poprzez wyświe­tla­nie ich ofert tylko na powią­za­nych tema­tycz­nie stro­nach a dzięki mode­lowi CPS rekla­mo­dawca ponosi koszty tylko za real­nego klienta — takiego, który zde­cy­duje się na zakup.


Czytaj więcej »

Kategoria: Internet
8
Serwer domowy: Pobieranie plików — pyLoad

Serwer domowy: Pobieranie plików — pyLoad

W poprzed­nim wpi­sie opi­sy­wa­łem udo­stęp­nia­nie dysku sie­cio­wego dla pozo­sta­łych użyt­kow­ni­ków, przy­szła pora na zapre­zen­to­wa­nie apli­ka­cji do pobie­ra­nia danych z róż­nych ser­wi­sów do dzie­le­nia się pli­kami. Począt­kowo opis miał doty­czyć pro­gramu jDown­lo­ader — jest to apli­ka­cja znana, jed­nak jej uru­cho­mie­nie wyma­ga­łoby kilku dodat­ko­wych czyn­no­ści, w mię­dzy cza­sie pozna­łem pyLoad — pro­stą apli­ka­cję z bar­dzo dobrym inter­fej­sem webo­wym i wła­śnie na niej się skupimy.


Czytaj więcej »

6
Serwer domowy: Udostępnianie danych jako dysk sieciowy — Samba

Serwer domowy: Udostępnianie danych jako dysk sieciowy — Samba

W poprzed­nich wpi­sach pisa­łem mię­dzy innymi o tym jak zain­sta­lo­wać Debiana, udo­stęp­nić zdal­nie kon­solę oraz jak obsłu­gi­wać WiFi w Debia­nie (wraz z insta­la­cją Win­dow­so­wych ste­row­ni­ków), stwo­rzy­li­śmy rów­nież skrypt obsłu­gu­jący ewen­tu­alne zerwa­nie połą­cze­nia. Przy­szła pora na udo­stęp­nia­nie wybra­nych fol­de­rów jako dyski sie­ciowe. Dysk taki będzie można pod­łą­czyć pod Win­dow­sem i będzie dzia­łał jak peł­no­prawny dysk — tyle, że sie­ciowy. Będzie wyświe­tlał pojem­ność, będzie można wyko­ny­wać na nim różne operacje.

Jeśli chcemy trak­to­wać ser­wer jako praw­dziwy dysk sie­ciowy do prze­cho­wy­wa­nia danych — zale­cane jest korzy­sta­nie wyłącz­nie z połą­cze­nia LAN (WLAN ma kiep­skie trans­fery) — naj­le­piej Giga­bit Ethernet.

Zaczy­najmy :)


Czytaj więcej »

4
Opinia: ViHost.pl

Opinia: ViHost.pl

Przez 3 mie­siące korzy­sta­łem z ser­wera Ope­nVZ w fir­mie ViHost.pl. Pomy­śli­cie, że skoro piszę opi­nię to zre­zy­gno­wa­łem z kolej­nego już hostingu? Nie… Tu jest naprawdę faj­nie, co prawda prze­nio­słem się do ViPower.pl ale to tylko inna marka tego samego wła­ści­ciela więc ciężko na to patrzeć jak na zmianę firmy hostingowej.


Czytaj więcej »

Kategoria: Internet
6
Europejska chmura Amazonu nie działa w wyniku burzy

Europejska chmura Amazonu nie działa w wyniku burzy

Burza jaka prze­szła nad Dubli­nem spo­wo­do­wała znisz­cze­nia w ser­we­rowni Ama­zonu oraz Micro­so­ftu. Dotknięte ser­wisy to np. AdTa­ily, popu­larna w Pol­sce sieć reklam. Zaczęło się od awa­rii trans­for­ma­tora nie­opo­dal data­cen­ter (spo­wo­do­wa­nej ude­rze­niem pio­runa), co następ­nie wywo­łało jego pożar.


Czytaj więcej »

Kategoria: Internet
0
Opinia: Hitme.net.pl

Opinia: Hitme.net.pl

Przez 3 mie­siące korzy­sta­łem z hostingu VPS Ope­nVZ w fir­mie Hitme.net.pl. Z pew­nych wzglę­dów zre­zy­gno­wa­łem z hostingu tam po wspo­mnia­nych 3 mie­sią­cach (na tyle zapła­ci­łem z góry). Nie cho­dzi tutaj o sprzęt, bo ten mają bar­dzo dobry, cho­dzi o… support.


Czytaj więcej »

Kategoria: Internet
6
Polsat w N już od 5 maja [link do nowego układu kanałów]

Polsat w N już od 5 maja [link do nowego układu kanałów]

Nie będę się roz­pi­sy­wał o szcze­gó­łach, bo o tym pisane już było wie­lo­krot­nie. N doszła do poro­zu­mie­nia z Pol­sa­tem, wymie­nili się: Pol­sat dostał TVN HD i TVN HD+1 nato­miast N kanały Polsatu.

Jed­nak nie o tym chcia­łem Wam napi­sać, dotar­łem do ulotki zawie­ra­ją­cej nowy roz­kład kana­łów który będzie obo­wią­zy­wał od 5 maja, oto ona:

http://n.pl/fileadmin/pdf/Nowy_uklad_kanalow_n_05.05.pdf

Szcze­rze mówiąc, oba­wia­łem się, że Pol­sat wydzielą do osob­nego pakietu a jed­nak poroz­rzu­cali go po ist­nie­ją­cych. To dobrze, ale układ i tak pozo­sta­wia do życzenia ;)


Czytaj więcej »

Kategoria: Z życia wzięte
1
Nowy, żałosny regulamin BlogVertising, czyli dlaczego BV u mnie nie zobaczycie

Nowy, żałosny regulamin BlogVertising, czyli dlaczego BV u mnie nie zobaczycie

Plat­forma sprze­daży reklam Blo­gVer­ti­sing posta­no­wiła zmie­nić regu­la­min. I nie byłoby w tym nic nad­zwy­czaj­nego gdyby nie to, że mimo iż w nazwie mają słowo „blog”, mimo iż chcą współ­pra­co­wać z blo­ge­rami, usta­no­wili regu­la­min który jest jawną kpiną i plu­ciem blo­ge­rowi w twarz. Cho­dzi o wymu­sza­nie dar­mo­wego emi­to­wa­nia pew­nego rodzaju reklam. Wstyd!


Czytaj więcej »

9
© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.